Sol·licituds Internacionals PCT


El procediment PCT facilita la tramitació de les sol·licituds per a la protecció de les invencions quan l'esmentada protecció es vol obtenir a diversos països, amb un sistema pel qual la presentació d'una sol·licitud única produeix els mateixos efectes que si hagués estat presentada a cadascun dels països que formen part del Tractat PCT (152 a 1 de noviembre de 2018).

Amb aquest sistema s'inicia la tramitació de manera simultània, a través d'una única sol·licitud, en un gran nombre de països.

És important aclarir que no es tracta d'un procediment de concessió de patents, ni substitueix les concessions nacionals, sinó que és un sistema pel qual s'unifica la tramitació prèvia a la concessió. A més, aquest procediment permet "comprar temps", ja que pot endarrerir la seva decisió d'entrar a la fase nacional fins a 30 mesos des de la data de presentació internacional o de prioritat, si és el cas, i mantenir en secret l'invent un mínim de 18 mesos. Això li pot resultar útil per fer-se una idea de la seva viabilitat i evitar despeses innecessàries.

L'OEPM actua com a oficina receptora de les sol·licituds internacionals PCT quan els titulars siguin espanyols o amb residència a Espanya.

Els sol·licitants espanyols tenen un gran avantatge ja que l'OEPM, a més d'Oficina Receptora també és Administració Internacional de Cerca i Examen Preliminar Internacional, per la qual cosa poden dur a terme totes les actuacions relatives a la tramitació d'acord amb el PCT fins a l'entrada a la Fase Nacional (mes 30 des de la data de prioritat) en espanyol i d'una manera accessible.

Aquesta via permet la sol·licitud electrònica (en línia), i es poden presentar els fitxers de la descripció, les reivindicacions i els dibuixos en format PDF o XML —més informació a la seu electrònica de l'OEPM-. En funció de la forma adoptada, s'apliquen considerables descomptes en les taxes de presentació, per la qual cosa l'OEPM recomana la utilització de la via electrònica.

D'altra banda, cal destacar que si l'OEPM ha estat designada pel sol·licitant com a Administració Internacional de Cerca, en cas d'optar posteriorment per la via regional europea, l'Oficina Europea de Patents realitzarà un descompte de 1.150 € en la taxa de cerca europea.

Finalment, l'OEPM també és Administració Internacional de Cerca i Examen Preliminar Internacional competent per als sol·licitants dels següents països iberoamericans: Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Rep. Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà i Perú. És important indicar que, per a alguns d'aquests països, qualificats pel Banc Mundial com a economia de renda baixa, mitjana-baixa o mitjana-alta, l'OEPM ofereix descomptes del 75 % sobre la taxa de cerca internacional, a més del descompte indicat més amunt, en cas que el sol·licitant iberoamericà que hagi designat l'OEPM com a Administració Internacional de Cerca opti posteriorment per la via regional europea.