El procediment de tramitació pas a pas


La presentació de la sol·licitud es pot fer de manera presencial o telemàtica. En aquest segon cas ha de visitar la pàgina web de l'OEPM i entrar a la Seu Electrònica, on trobarà les instruccions necessàries. Tingui en compte que els tràmits presentats per Internet tenen un descompte del 15% en les taxes, sempre que el pagament es faci prèviament i de manera telemàtica.

Després d'aquesta presentació, l'OEPM n'iniciarà la tramitació i l'anirà informant puntualment de les actuacions que s'hagin de fer a través del mitjà de notificació preferent que hagi indicat a la sol·licitud, de manera que és fonamental que si canvia de domicili o de correu electrònic ens ho comuniqui.

La primera comunicació que rebrà és la d'Admissió a Tràmit de la seva Sol·licitud, on se l'informa de la data de presentació.

A continuació, l'OEPM realitzarà d'ofici l'examen formal, tècnic i de modalitat de la sol·licitud. Si sorgeix algun defecte, se li comunicarà perquè en el termini de dos mesos el solucioni. En cas contrari, es donarà continuació de procediment a l'expedient.

Una vegada acordada la continuació de procediment, es publicarà al Butlletí Oficial de Propietat Industrial, i s'obrirà el termini per a la presentació d'oposicions. A més, en aquest moment es publicarà el corresponent fullet de la sol·licitud.

En cas que es presentin oposicions, serà convenient que analitzi la possible modificació d'aquelles reivindicacions que es trobin afectades pels documents en què es basa l'oposició, o que al·legui el que estimi oportú, per tal d'evitar les possibles infraccions de drets anteriors.

Finalment, a la vista de les oposicions i de les possibles modificacions o al·legacions, l'OEPM resoldrà sobre la concessió o no del registre de la sol·licitud.

La resolució final li serà comunicada oportunament. En cas que la resolució sigui de concessió, a partir de la publicació d'aquesta resolució al BOPI s'obre un termini de tres mesos per pagar els drets de concessió i retirada de títol.

En cas que es concedeixi el model, la durada màxima del qual és de 10 anys des de la data de presentació, s'obrirà un termini de tres mesos a partir de la publicació al BOPI per pagar els drets de concessió i les anualitats meritades. Tenint en compte que les anualitats primera i segona estan incloses a la taxa de sol·licitud, la primera anualitat que haurà d'abonar serà la tercera. Posteriorment, per mantenir la patent en vigor, haurà d'abonar en anys successius les corresponents anualitats. Per a una informació detallada sobre com ha de realitzar els pagaments, pot consultar l'apartat “Inici/Utilitats/Taxes i preus públics/Instruccions per pagar correctament els drets de concessió i les anualitats”.

Una vegada obtingut el model d'utilitat, l'OEPM segueix jugant un paper rellevant. En primer lloc, contribueix a divulgar la seva invenció, tal com hagi estat concedida, cosa que constitueix una indubtable ajuda per al seu coneixement i possible comercialització. A més, si transfereix o atorga una llicència per a la tecnologia de la patent, és recomanable inscriure aquests actes a l'OEPM perquè tinguin efectes davant de tercers. D'altra banda, en cas de tenir dificultats en la seva comercialització, pot oferir llicències del seu model d'utilitat mitjançant l'oferiment d'una Llicència de Ple Dret. L'OEPM reduirà en un 50% les taxes de manteniment i farà publicitat de la seva oferta.

Si al llarg de la tramitació té qualsevol dubte, es pot posar en contacte amb el nostre Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà, ja sigui a través del telèfon 902 157 530 o bé per correu electrònic a informacion@oepm.es. A més, a partir de la publicació de la seva sol·licitud, pot seguir en tot moment la situació administrativa de l'expedient a través de la pàgina web d'aquesta oficina (apartat “Inici/Bases de dades/Situació d'expedients”).