El procediment de tramitació pas a pas


La presentació de la sol·licitud es pot fer de manera presencial o telemàtica. En aquest segon cas ha de visitar la pàgina web de l'OEPM i entrar a la Seu Electrònica, on trobarà les instruccions necessàries. Tingui en compte que els tràmits presentats per Internet tenen un descompte del 15% en les taxes, sempre que el pagament es faci prèviament i de manera telemàtica.

Després d'aquesta presentació, l'OEPM n'iniciarà la tramitació i l'anirà informant puntualment de les actuacions que s'hagin de fer a través del mitjà de notificació preferent que hagi indicat a la sol·licitud, de manera que és fonamental que si canvia de domicili o de correu electrònic ens ho comuniqui.

La primera comunicació que rebrà és la d'Admissió a Tràmit de la seva sol·licitud, on se l'informa de la data de presentació.

A continuació, l'OEPM realitzarà d'ofici l'examen formal i tècnic de la sol·licitud. Si sorgeix algun defecte, se li comunicarà perquè en el termini de dos mesos el solucioni. En cas contrari, es donarà continuació de procediment a l'expedient.

En aquest punt, perquè la tramitació continuï, si encara no ho ha fet, ha de realitzar la petició i el pagament de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica (formulari IET1). L'OEPM realitzarà aquest Informe en què es dóna una relació dels documents de l'estat de la tècnica considerats més rellevants per a l'apreciació de la novetat i l'activitat inventiva de la sol·licitud, i una opinió escrita, preliminar i sense compromís, sobre si la invenció objecte de la sol·licitud de patent compleix els requisits de patentabilitat establerts per la Llei. Un cop fet això, es traslladarà immediatament de manera confidencial.

A la vista de l'Informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) i de l'estratègia definida al voltant de la sol·licitud de patent, haurà de decidir si opta per continuar el procediment de concessió per la via del Procediment General de Concessió (sense examen de fons de la sol·licitud) o per la via del Procediment amb Examen Previ (amb examen de fons). També podrà valorar la possibilitat de modificar les reivindicacions o, fins i tot, retirar la sol·licitud de patent.

La seva sol·licitud espublicaràals 18 mesos des de la data de presentació o prioritat, si és el cas, sempre que hagi superat l'examen formal i tècnic i s'hagi demanat l'IET. Aquesta publicació inclourà l'IET, si ja s'ha realitzat. En cas contrari, l'IET es publicarà posteriorment, per separat.

En el cas que la tramitació de la sol·licitud de patent tingui lloc pel procediment general, es concedirà la patent al final de la tramitació, independentment del contingut de l'IET.

No obstant això, en cas que la tramitació es porti a terme pel procediment amb examen previ, la concessió o denegació de la patent estarà condicionada al resultat de l'examen de fons i a la resolució de les objeccions que s'hi indiquin.

En cas que es concedeixi la patent, la durada màxima de la qual és de 20 anys des de la data de presentació, s'obrirà un termini de tres mesos a partir de la publicació al BOPI per pagar els drets de concessió i les anualitats meritades. Tenint en compte que les anualitats primera i segona ja estan incloses a la taxa de sol·licitud, la primera anualitat que haurà d'abonar serà la tercera. Posteriorment, per mantenir la patent en vigor, haurà d'abonar en anys successius les corresponents anualitats. Per a una informació detallada sobre com ha de realitzar els pagaments, pot consultar l'apartat “Inici/Utilitats/Taxes i preus públics/Instruccions per pagar correctament els drets de concessió i les anualitats”.

Una vegada obtinguda la patent, l'OEPM segueix jugant un paper rellevant. En primer lloc, contribueix a divulgar la seva invenció, tal com hagi estat concedida, cosa que constitueix una indubtable ajuda per al seu coneixement i possible comercialització. A més, si transfereix o atorga una llicència per a la tecnologia de la patent, és recomanable inscriure aquests actes a l'OEPM perquè tinguin efectes davant de tercers. D'altra banda, en cas de tenir dificultats en la seva comercialització, pot oferir llicències de la seva patent mitjançant l'oferiment d'una Llicència de Ple Dret. L'OEPM reduirà en un 50% les taxes de manteniment i farà publicitat de la seva oferta.

Si al llarg de la tramitació té qualsevol dubte, es pot posar en contacte amb el nostre Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà, ja sigui a través del telèfon 902 157 530 o bé per correu electrònic a informacion@oepm.es. A més, a partir de la publicació de la seva sol·licitud, pot seguir en tot moment la situació administrativa de l'expedient a través de la pàgina web d'aquesta oficina (apartat “Inici/Bases de dades/Situació d'expedients”).