Requisits per a la inscripció en el Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial de l'OEPM


D'acord amb la normativa que regula la professió d'Agent de la Propietat Industrial, els requisits que s'han de complir per obtenir la inscripció en el Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques són:

  • Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. Ser major d'edat i tenir despatx professional a Espanya o en un Estat membre de la Unió Europea.
  • No estar processat ni haver estat condemnat per delictes dolosos, excepte si s'hagués obtingut rehabilitació.
  • Estar en possessió dels títols oficials de llicenciat, arquitecte o enginyer, expedits pels rectors de les universitats, o altres títols oficials, que estiguin legalment equiparats a aquests.
  • Superar un examen d'aptitud acreditatiu dels coneixements necessaris per a l'activitat professional d'Agent de la Propietat Industrial, en la forma que determinen els articles 59, 60 i 61 del Reglament per a l'execució de la llei de patents.
    La convocatòria de l'examen d'aptitud es publicarà, amb suficient antelació a la data de la seva realització, en el Butlletí Oficial de l'Estat i en la pàgina web de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
  • I, finalment, reunits els requisits anteriors, constituir fiança a disposició del Director de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i concertar una assegurança de responsabilitat civil fins als límits que es determinen en el Reglament.

De conformitat amb el Reial decret 278/2000, de 25 de febrer, pel qual s'aproven els Estatuts del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Industrial, per a l'exercici de la professió resulta un requisit indispensable la col·legiació dels agents en el Col·legi esmentat.

La concurrència dels requisits assenyalats s'acreditarà davant de l'Oficina amb la presentació de la documentació establerta a aquests efectes pel Reglament per a l'execució de la llei de patents.