Patents i Modelos d'Utilitat


 

En una economia global les empreses tenen una creixent necessitat d'obtenir, per a una mateixa invenció, protecció a través de patents en diferents països.

D'acord amb les dades de l'OCDE, que utilitzen com a indicador el percentatge de sol·licituds prioritàries per a les quals la protecció s'amplia a altres oficines regionals o nacionals (veure gràfic), les empreses espanyoles tendeixen a protegir cada vegada més les seves invencions internacionalment, utilitzant sobretot com a procediments de protecció la via PCT i la via de la patent europea (EPO).

L'anàlisi individualitzada per països indica que les destinacions preferents corresponen a la Xina, als Estats Units d'Amèrica, al Canadà i al Japó. Aquest comportament és molt similar al dels països del nostre entorn.

Internacionalització

Com protegir eficacment la seva invenció fora d'Espanya?  

Per protegir una invenció fora d'Espanya hi ha diverses possibilitats i el sol·licitant ha de valorar quina és l'opció que més li interessa en funció de diferents criteris: la localització geogràfica on vol la protecció, l'idioma en el qual es realitzarà la tramitació, el cost que és capaç d'assumir o els terminis en què vol obtenir la patent.

Per facilitar l'accés als sistemes de protecció internacional, l'OEPM recolza financerament l'obtenció de patents a l'exterior a través d'un programa d'ajudes que es convoca cada any.Per obtenir informació detallada d'aquestes ajudes es pot consultar l'apartat:

Ajuts

Les possibilitats que s'ofereixen per a la internacionalització són diverses:

 

1. La Via PCT

Amb aquest sistema s'inicia la tramitació de manera simultània, a través d'una única sol·licitud, a 148 països (http://www.wipo.int/pct/en/).

Els sol·licitants espanyols tenen un gran avantatge ja que l'OEPM és Administració Internacional de Recerca i Examen Preliminar Internacional, per la qual cosa poden dur a terme totes les actuacions relatives a la tramitació d'acord amb el PCT fins a l'entrada en la Fase Nacional (mes 30 des de la data de prioritat) en espanyol i d'una manera accessible.

Aquesta via permet la sol·licitud electrònica (en línia), i es poden presentar els fitxers de la descripció, les reivindicacions i els dibuixos en format PDF o XML —mitjançant el programa PCT-Safe Editor-. En funció de la forma adoptada, s'apliquen descomptes considerables a les taxes de presentació, per la qual cosa l'OEPM recomana la utilització de la via electrònica.

És important indicar que per a determinats països de Llatinoamèrica, l'OEPM ofereix importants descomptes en les taxes del procediment PCT.

 

Més informació

 

2. La via europea

Per aquesta via s'arriba a la concessió d'una patent que pot tenir validesa a fins a 38 països de l'àmbit europeu (membres al maig de 2011).

Aquesta sol·licitud es pot presentar en espanyol; en aquest cas, s'aplica un descompte d'un 20% sobre la taxa de presentació (en qualsevol de les modalitats en línia o en paper) i un altre 20% a la taxa d'examen (Regla 6.3 del Conveni de Patent Europea). Aquesta sol·licitud s'haurà de traduir a un dels idiomes oficials abans de dos mesos.

Si es tracta d'una sol·licitud EuroPCT, és a dir, una sol·licitud internacional PCT que ha entrat en fase regional a Europa, i l'informe de cerca internacional corresponent ha estat realitzat per l'OEPM, la taxa de l'informe de cerca suplementari europeu es veurà reduïda de 900 euros, la qual cosa equival a un descompte de més del 80% respecte a la taxa.

Més informació

 

3. Patent Prosecution Highway (PPH).

Amb l'objectiu d'impulsar la internacionalització, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha signat una sèrie d'acords, coneguts a nivell internacional amb el nom de Patent Prosecution Highway (PPH), que permetran que un sol·licitant de l'OEPM demani la tramitació accelerada en una altra oficina que participi en el programa PPH, sempre que es compleixin uns determinats requisits. D'aquesta manera es permet l'intercanvi d'informació entre oficines, s'evita la duplicació d'esforços i s'acceleren els procediments de concessió, la qual cosa en definitiva permet oferir un millor servei als sol·licitants de patents.

A més dels acords bilaterals anteriors i amb l'objectiu de simplificar la xarxa de PPH existent, l'OEPM forma part d'un programa pilot anomenat PPH Global (GPPH) que permet sol·licitar l'examen accelerat a qualsevol de les més de 20 oficines que actualment participen en aquest programa.