Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què és una marca? Què és un nom comercial? Què és una denominació social?

La marca i el nom comercial són signes distintius que es protegeixen mitjançant títols atorgats per l'Estat i que confereixen al seu titular el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic, i impedir a d'altres l'ús a Espanya dels signes distintius protegits o altres idèntics o similars aplicats a productes o serveis idèntics o semblants.

La marca és un signe que permet als empresaris distingir els seus productes o serveis davant els productes o serveis dels competidors.

El nom comercial és el signe o denominació que identifica una empresa en el trànsit mercantil i que serveix per identificar-la, individualitzar-la i distingir-la de les altres empreses que desenvolupen activitats idèntiques o similars.

La denominació social és el nom que identifica a una persona jurídica en el tràfic mercantil com a subjecte de relacions jurídiques i, per tant, susceptible de drets i obligacions.

No cal que el nom comercial coincideixi amb la denominació social i pot es triar, per tant, un nom comercial diferent de la denominació social. Una mateixa persona natural o jurídica pot tenir, si ho desitja, diversos noms comercials per identificar activitats empresarials pertanyents a diferents sectors del tràfic econòmic.

Així, un fabricant de pantalons registraria com a nom comercial el que utilitzés en les seves activitats empresarials de fabricant i que serveixi per diferenciar-lo d'altres empresaris. La seva denominació social és la que ha d'emprar, per exemple, per signar contractes o donar d'alta treballadors a la seguretat social. El signe o nom amb què comercialitzi aquests pantalons serà la marca del producte. Tots aquests signes, a elecció de l'empresari, poden ser iguals o diferents, segons la seva conveniència.

En un símil amb la persona física la denominació social seria el "nom civil" de la persona física i el nom comercial seria el "nom artístic" amb el qual l'esmentada persona es presenta als seus clients al mercat.

Les marques i noms comercials s'inscriuen a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, les denominacions socials, al Registre Mercantil Central.

< Tornar a la llista de resultats