Topografies de Productes Semiconductors


Els títols de protecció de Topografies de Productes Semiconductors són la modalitat de propietat industrial d'aparició més recent, i es refereixen als circuits integrats electrònics.

  • La seva finalitat és protegir l'esquema de traçat de les diferents capes i elements que componen el circuit integrat, la seva disposició tridimensional i les seves interconnexions, la qual cosa en definitiva constitueix la seva "topografia".

La durada de la protecció és de deu anys, a partir del final de l'any en què s'explota per primera vegada al món o es registra la topografia.

Veure Llei 11/1988, de 3 de maig, de protecció jurídica de Topografies dels Productes Semiconductors