Propietat industrial i Llei de societats


L'article 23 de la Llei de l'impost sobre societats, amb l'objectiu de fomentar la innovació, preveu una reducció d'un 50% de la base imposable dels ingressos derivats de la cessió de determinats actius intangibles.

Aquest tipus de mesures fiscals són habitualment conegudes com a "Patent Box" i tenen el seu origen en la Directiva europea 2003/49/CE, i s'apliquen a diferents països del nostre entorn (Bèlgica, Luxemburg, Holanda, etc.)

Els actius intangibles a què es refereix l'article 23 de la Llei són patents, dissenys industrials, plànols, fórmules o procediments secrets, drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, i s'exclouen expressament de l'àmbit de la seva aplicació les marques i les obres literàries, artístiques o científiques, entre d'altres.

Aquesta mesura fiscal s'aplica a la cessió dels intangibles en qualsevol tipus d'empresa i sector, i també és compatible amb subvencions, bonificacions, préstecs i altres deduccions fiscals. El límit previst a l'article 23 de la Llei de societats és que els ingressos obtinguts no superin en sis vegades el cost de l'intangible.

Un avantatge addicional a aquest benefici fiscal és que es permet també la cessió entre empreses que pertanyen al mateix grup.