Llicències de ple dret


El capítol 3 del Títol VIII de la Llei 11/1986, de patents, pretén fomentar l'explotació de les patents mitjançat les llicències de ple dret, per permetre als titulars de patents i models d'utilitat el seu oferiment i perquè es puguin beneficiar de les condiciones de pagament de les taxes de manteniment. En concret, l'article 81.1 estableix que "si el titular de la patent fa un oferiment de llicències de ple dret, i declara per escrit a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques que està disposat a autoritzar la utilització de la invenció a qualsevol interessat, en qualitat de llicenciatari, es reduirà a la meitat l'import de les taxes anuals que costi la patent, un cop rebuda la declaració".

L'article 82.1 estableix un procediment pel qual "qualsevol que vulgui utilitzar la invenció sobre la base de l'oferiment de llicències de ple dret ha de notificar-ho per triplicat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, i especificar la utilització que es farà de la invenció. L'Oficina enviarà per correu certificat al titular de la patent un exemplar de la notificació i l'altre el remetrà al sol·licitant.Ambdós exemplars hauran de dur el segell de l'Oficina i la mateixa data de sortida".A més, "el sol·licitant de la llicència estarà legitimat per utilitzar la invenció en la forma especificada una setmana després de la data de sortida de la notificació remesa per l'Oficina".

La legislació també estableix que "sense pacte entre les parts, l'OEPM, a petició escrita de qualsevol de les parts, i després d'audiència prèvia de les parts, fixarà l'import adequat de la compensació que hagi de pagar el llicenciatari o la modificarà, si s'haguessin esdevingut o s'haguessin conegut fets que facin aparèixer com a manifestament inadequat l'import establert.Només es podrà demanar que sigui modificada la compensació establerta per l'OEPM quan hagi transcorregut un any des que hagués estat fixada per darrera vegada.Perquè la petició de fixar o modificar la compensació es consideri presentada, caldrà que hagi estat abonada la taxa corresponent".

A més, es disposa que l'OEPM ho "inscriurà al Registre de Patents i donarà la publicitat adequada als oferiments de llicències de ple dret". Fins ara, els mitjans tècnics amb què comptava l'OEPM obligaven a fer que la publicitat legalment establerta es limités a la inserció al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial de l'Admissió de l'Oferiment de Llicència de Ple Dret.

L'interès d'aquests oferiments, que afavoreixen l'explotació i la transferència de tecnologia i el desenvolupament de les tecnologies de la informació, han promogut aquesta iniciativa de l'OEPM, per donar una publicitat més activa a les patents a les quals s'ha admès un oferiment de llicència de ple dret i perquè gaudeixin així del benefici derivat del descompte en la taxa de manteniment del 50%. Aquesta publicitat es concreta en la publicació a la pàgina web de les patents i models d'utilitat amb oferiments de llicències de ple dret.

COM S'OBTÉ LA INFORMACIÓ?

A cada fitxer i en format PDF es relacionen:

- patents, tant nacionals, el número de sol·licitud de les quals comença per la lletra P, com europees amb validesa a Espanya, el número de sol·licitud de les quals comença per la lletra E.

- models d'utilitat, els números de sol·licitud dels quals comencen amb U.

Tant les patents com els models d'utilitat estan ordenats per sectors tècnics, corresponents a les Unitats Tècniques OMPI, i també se'n permet la consulta per títol. Si un títol concret fos d'interès, es pot llegir el text complet si es clica sobre l'enllaç que hi ha sobre el número de publicació, de color blau.

QUIN COST TÉ LA UTILITZACIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ?

Aquesta informació és gratuïta.

PER A QUÈ SERVEIX LA INFORMACIÓ OBTINGUDA?

La informació inclosa en aquesta publicació pot servir per accedir a tecnologies disponibles mitjançant llicències, la qual cosa moltes vegades permet estalviar importants esforços en desenvolupaments nous.

Un cop trobada una patent o model d'utilitat que pugui resultar d'interès, és molt important consultar-ne les dades registrals. És possible que la patent hagi deixat de pagar anualitats o que s'hagin produït modificacions en el seu estatus jurídic.Es pot obtenir aquesta informació gratuïtament a la pàgina d'Internet d'aquest organisme al lloc www.oepm.es, si s'accedeix a "Bases de dades" i "Situació d'expedients" i s'hi introdueix el número de sol·licitud que apareix als fitxers; també es pot contactar a través del contacte que es detalla més avall. 

Contactes

Informació telefònica

- Fax: 91 349 55 97

- Correu electrònic: informacion@oepm.es

Més informació