Protecció de dades personals (dissenys)


Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM). Es troba situada a Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid. Pot contactar amb nosaltres trucant al telèfon 902 157 530, o bé a través del correu electrònic protecciondedatos@oepm.es.

Qui és el delegat de protecció de dades?

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l'Oficina Espanyola de Patents i Marques tractem les seves dades amb les finalitats següents:

 • Tramitació de l'expedient: El seu nom, cognoms, nacionalitat, adreça postal, NIF, telèfon, fax i correu electrònic, així com, si és el cas, els del seu representant, es tractaran amb la finalitat de verificar la seva identitat i tramitar el corresponent expedient administratiu, inclosos la notificació i el contacte.
 • Publicitat registral: El seu nom, cognoms, nacionalitat i adreça postal, així com, si és el cas, els del seu representant, es tractaran amb la finalitat de donar publicitat i informar sobre la situació registral de l'expedient administratiu. Per això, aquestes dades es publicaran al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (en endavant, BOPI) i al Registre de Dissenys.

La designació del dissenyador o dissenyadors també es publicarà al BOPI i al Registre de dissenys, llevat que exerceixin el seu dret a renunciar a ser esmentats com a tals.

 • Consulta pública: El seu nom, cognoms, nacionalitat i adreça postal, així com, si és el cas, els del seu representant, es publicaran en fullets, fons documentals i bases de dades titularitat de l'OEPM, que es podran consultar presencialment o a través de mitjans telemàtics. La resta dades de caràcter personal que es puguin sol·licitar en els diferents procediments seguits davant l'OEPM (NIF, telèfon, fax i correu electrònic) podran ser consultades únicament per aquelles persones que acreditin un interès legítim i sol·licitin accedir a l'expedient complet en qüestió.
 • Finalitats estadístiques.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

El seu nom, cognoms, nacionalitat i adreça postal, així com, si és el cas, els del seu representant, es conservaran amb caràcter indefinit al Registre de Dissenys amb la finalitat de la publicitat registral.

La resta dades de caràcter personal que puguin ser sol·licitades en els diferents procediments seguits davant l'OEPM (NIF, telèfon, fax i correu electrònic) es conservaran, com a mínim, durant tota la vida legal del disseny en qüestió (5 anys des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, que es podrà renovar fins a un màxim de 25 anys).

Què ens legitima per tractar les seves dades personals?

L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals anteriorment descrites en virtut de la següent normativa:

 • L'article 2 de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial».
 • Els articles 9 i 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • La disposició addicional cinquena de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents;
 • Els articles 3, 21, 31 i 59 de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

A qui es comunicaran les seves dades personals?

El seu nom, cognoms, nacionalitat i adreça postal, així com, si és el cas, els del seu representant, es comunicaran a diferents organitzacions internacionals per tal d'incorporar-los a bases de dades de propietat industrial de caràcter divulgatiu. En concret, aquestes dades personals es comunicaran a l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO).

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a l'OEPM s'obtenen del mateix interessat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (en endavant, RGPD), vostè pot exercir els següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si a l'OEPM es tracten o no dades personals que el concerneixen, així com a accedir a aquestes dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, tot especificant a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar. Haurà d'adjuntar, quan calgui, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte del tractament.
 • Dret a sol·licitar la supressió d'aquelles dades personals facilitades a l'OEPM que no hagin estat inscrites al Registre de Patents, sempre que es doni alguna de les circumstàncies que preveu l'article 17 del RGPD. Mentre la sol·licitud de supressió no es formuli, l'OEPM conservarà aquestes dades. 
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals en determinades circumstàncies, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament de les dades personals per part de l'OEPM en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, llevat que imperi un interès legítim acreditat

Davant de qui pot reclamar en relació amb el tractament de les seves dades personals?

Pot exercir els seus drets directament o bé per mitjà d'un representant degudament acreditat, mitjançant la presentació d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment per correu electrònic, a l'adreça protecciondedatos@oepm.es.

Si considera que s'està vulnerant el seu dret a la protecció de dades personals o no està d'acord amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).