Protecció de dades personals (recursos)


Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 / 910 780 780 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat: El tractament de les dades personals que vostè ha subministrat serà el següent:

 1. Dades personals subministrades a través del formulari d'interposició de recurs:
  • El seu nom i cognoms, NIF, telèfon, adreça postal, fax i correu electrònic, així com, si és el cas, els del seu representant, es tractaran amb la finalitat d'identificar la seva identitat i tramitar el corresponent recurs administratiu, incloses les finalitats de notificació i de contacte. Aquestes dades s'han d'inscriure al Registre de la modalitat de propietat industrial que correspongui i no podran ser eliminades, a causa del seu interès públic.
  • El seu nom i cognoms, adreça postal, així com, si és el cas, els del seu representant, es tractaran amb la finalitat de donar publicitat i informar sobre la situació registral de l'expedient administratiu de la modalitat de propietat industrial que correspongui. Per això, aquestes dades i expedients es publicaran en bases de dades amb titularitat de l'OEPM (CEO, INVENES, DISEÑOS) i es podran consultar presencialment o a través de mitjans telemàtics d'acord amb el que preveuen l'article 30 de la Llei 17/2001 de marques, la disposició addicional tretzena de la Llei 20/2003 de protecció jurídica del disseny Industrial, i l'article 55 i disposició addicional cinquena de la Llei 24/2015 de patents. Així mateix, aquestes dades seran tractades amb finalitat estadística.
  • El seu nom i cognoms i, si és el cas, els del seu representant, es publicaran al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial en versió electrònica, de lliure accés i consulta.
 2. Dades personals subministrades a través del formulari de presentació d'escrits complementaris de recursos o el de contestació al Tràmit d'Audiència: el seu nom i cognoms, NIF, telèfon, adreça postal i correu electrònic, així com, si és el cas, els del seu representant, es tractaran per tal d'identificar la seva identitat així com amb la finalitat de notificació i de contacte.

Legitimació: L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals anteriorment descrites en virtut de la següent normativa:

 • L'article 2 de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial».
 • Els articles 40 i següents, 115 i 118 de la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A més, pel que fa a les dades personals subministrades a través del formulari d'interposició de recurs, la legitimació per al seu tractament també s'estableix a la legislació específica en matèria de propietat industrial: articles 27 i 29 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques; article 54 i disposició addicional cinquena de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, i article 41 i disposició addicional segona de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

Destinataris: Amb la finalitat de publicitat, estadística i informació, el nom i cognom de qui interposa el recurs, així com la seva adreça postal i, si és el cas, el nom i cognom del seu representant, podran ser cedits a les següents organitzacions internacionals dedicades a la propietat industrial: Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual; Oficina Europea de Patents: ESPACENET i Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea: TMview i DSview.

Per tant, l'OEPM comunicarà aquestes dades a les esmentades organitzacions internacionals. Igualment, com ja s'ha indicat a l'apartat I de l'epígraf Finalitat, les dades es publicaran al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial, en versió electrònica, de lliure accés i consulta.

Drets: Vostè té dret a la confirmació del tractament de dades personals que el concerneixen, així com a accedir-hi a dades personals. També té dret a:

 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, tot especificant a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar. Haurà d'adjuntar, quan calgui, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte del tractament.
 • Sol·licitar la supressió d'aquelles dades personals facilitades a l'OEPM en el transcurs del recurs administratiu i que no s'hagin inscrit al Registre de la modalitat de propietat industrial que correspongui, sempre que es doni alguna de les circumstàncies previstes a l'article 17 del Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades. Mentre aquesta sol·licitud de supressió no es formuli, l'OEPM conservarà aquestes dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.
 • Sol·licitar, en determinades circumstàncies, la limitació del tractament de les dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les dades personals, en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular. L'OEPM deixarà de tractar les dades personals, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es