Informació addicional sobre protecció de dades Secretaria General


 1. SOL·LICITUD D'AJUDES

Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat: Les dades recollides a la sol·licitud s'utilitzaran per a la tramitació de les ajudes amb finalitats de contacte i administració. Les dades personals subministrades en el formulari de sol·licitud: el seu nom i cognoms, NIF, telèfon, adreça postal i correu electrònic, es tractaran amb la finalitat d'identificar la seva identitat així com amb finalitat de notificació i de contacte.

Legitimació: L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals anteriorment descrites en virtut de la següent normativa:

 • La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • L'Ordre IET/940/2013, de 24 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (article 5.6)
 • Les resolucions de convocatòria.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 9 i 66) amb caràcter supletori.

Ordre IET/940/2013.

«Article 5.6. Iniciació del procediment

Les sol·licituds s'han de formalitzar en el model que s'indiqui a cada convocatòria i aniran acompanyades de la següent documentació que s'haurà de fer arribar en format electrònic:

a) Identificació del sol·licitant:

 1. En cas de persona jurídica aquesta identificació es realitzarà mitjançant l'aportació del CIF del sol·licitant. Així mateix, caldrà aportar l'acreditació del poder del signant de la sol·licitud, que s'haurà de fer arribar electrònicament.
 2. En el cas de persona física aquesta identificació es realitzarà mitjançant l'aportació del NIF del sol·licitant. Aquesta aportació no serà necessària si s'autoritza l'òrgan instructor per a la seva comprovació a les bases de dades del Ministeri de l'Interior, ni tampoc en cas que es signi la sol·licitud d'ajuda amb el certificat digital de la persona física sol·licitant o, en el cas que la sol·licitud s'efectuï a través d'un representant tercer, es signin les declaracions responsables, l'autorització al representant i les dades bancàries amb el certificat digital de la persona física que sol·liciti de l'ajut.

L'òrgan instructor, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, podrà requerir l'exhibició de la documentació original en qualsevol moment.

b) Justificació de la realització de l'activitat subvencionable de conformitat amb el que estableixen les respectives convocatòries. Les activitats subvencionables s'han d'haver realitzat abans de la petició de l'ajut, i la justificació de les mateixes s'ha de realitzar juntament amb la sol·licitud d'ajuda.

c) Declaració responsable sobre altres ajudes sol·licitades o obtingudes en relació amb els mateixos costos subvencionables. En concret, aquesta declaració ha de contenir totes les ajudes “de minimis” rebudes pel beneficiari durant l'exercici fiscal en curs i els dos anteriors. Si en algun moment del procediment s'esdevenen fets que modifiquin aquesta declaració, caldrà informar-ne l'òrgan instructor.

d) Qualsevol altra documentació que estableixi cada convocatòria.»

Supletòriament s'aplica també la Llei 39/2015, que, a l'article 9, estableix els sistemes d'identificació del sol·licitant i, si és el cas del seu representant, i obliga les administracions públiques a verificar la identitat dels interessats mitjançant DNI o un altre document equivalent en el procediment. I l'article 66, que fa referència a les sol·licituds d'iniciació, indica les dades que han de contenir: nom i cognoms de l'interessat i/o del seu representant; mitjà electrònic o físic per practicar la notificació; fets i raons i petició en què es concreti la sol·licitud; signatura del sol·licitant i òrgan al qual s'adreça.

Destinataris:

Les dades del titular i el NIF/CIF es podran cedir a altres administracions públiques. En particular, es cediran aquestes dades a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Ministeri de l'Interior i a l'Agència Espanyola d'Administració Tributària (AEAT).

Les dades del titular i el seu DNI/CIF, la seva adreça i l'import de l'ajut concedit s'incorporaran a la Base de Dades Nacional de Subvencions, en virtut de l'article 8.c. de la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Les dades del titular, el seu DNI/CIF, el número de compte i l'import de l'ajut concedit es cediran a l'entitat col·laboradora (la Caixa) per efectuar el pagament.

Les dades del titular, el seu DNI/CIF, el domicili i les dades de la SS i AEAT es podran cedir a la Intervenció de l'Estat.

Els expedients podran ser consultats a Internet només pels interessats mitjançant clau d'accés

Drets: L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es

També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.

Procedència: El fitxer incorporarà únicament les dades aportades pels interessats.

 1. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat: Les dades recollides a la sol·licitud s'utilitzaran en la tramitació de les devolucions d'ingressos indeguts en tràmits corresponents a les diferents modalitats de propietat industrial.

Legitimació: L'OEPM està legitimada per al tractament de les dades personals en virtut de la següent normativa que regula el procediment de devolució:

 • Llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics

Article 12. Devolució.

Procedirà la devolució de les taxes que s'hagin exigit quan no se'n dugui a terme el fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu

 • Llei 24/2015 de patents

Article 183. Reemborsament de les taxes

 1. En cas que la sol·licitud de patent o d'un altre títol de protecció previst en aquesta Llei sigui retirada, es tingui per desistida o s'hagi denegat abans d'iniciar-se la prestació, servei o activitat administrativa corresponent, es retornaran al peticionari les taxes respectivament abonades per aquests conceptes, amb excepció de la taxa de sol·licitud.
 2. Quan l'informe sobre l'estat de la tècnica es pugui basar parcialment o totalment en l'informe de cerca internacional realitzat en aplicació del Tractat de Cooperació en Matèria de Patents, es reemborsarà al sol·licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per cent o el 100 per cent de la taxa, en funció de l'abast de l'informe esmentat.
 3. Quan l'examen substantiu es pugui basar parcialment o totalment en l'informe d'examen preliminar internacional realitzat per l'Administració encarregada de l'examen preliminar internacional competent, es reemborsarà al sol·licitant el 25 per cent, el 50 per cent, el 75 per cent o el 100 per cent d'aquesta taxa, en funció de l'abast de l'informe esmentat.
 4. La interposició d'un recurs dona lloc al pagament de la taxa de recurs. No procedirà la devolució de la taxa, excepte en cas que el recurs sigui totalment estimat pel fet que la resolució recorreguda s'hagués basat en raons jurídiques apreciades de manera indeguda, imputables a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. La devolució de la taxa haurà de ser sol·licitada en el moment d'interposar el recurs i s'acordarà en la resolució.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària

Article 121. Comunicació de dades

Es considera comunicació de dades la declaració presentada per l'obligat tributari davant l'Administració perquè aquesta determini la quantitat que, si escau, s'hagi de retornar. S'entendrà sol·licitada la devolució mitjançant la presentació de l'esmentada comunicació.

 • Supletòriament s'aplica també la Llei 39/2015, que, a l'article 9, estableix els sistemes d'identificació del sol·licitant i, si és el cas del seu representant, i obliga les administracions públiques a verificar la identitat dels interessats mitjançant DNI o un altre document equivalent en el procediment. I l'article 66, que fa referència a les sol·licituds d'iniciació, indica les dades que han de contenir: nom i cognoms de l'interessat i/o del seu representant; mitjà electrònic o físic per practicar la notificació; fets i raons i petició en què es concreti la sol·licitud; signatura del sol·licitant i òrgan al qual s'adreça.

Destinataris: Les dades del titular, el seu DNI/CIF, el número de compte i l'import a retornar es cediran a l'entitat bancària col·laboradora per efectuar la devolució.

Drets: L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es

També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.

Procedència: El fitxer incorporarà únicament les dades aportades pels interessats.

 1. SOL·LICITUD DE PROPÒSIT GENERAL

Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat: Les dades recollides en la sol·licitud s'utilitzaran per identificar el sol·licitant, així com l'expedient.

Legitimació: L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals en virtut del procediment regulat a la Llei 39/2015:

Article 66. Sol·licituds d'iniciació.

1. Les sol·licituds que es formulin han de contenir:

 1. Nom i cognoms de l'interessat i, si és el cas, de la persona que el representi.
 2. Identificació del mitjà electrònic o, si no, lloc físic on desitja que es practiqui la notificació. Addicionalment, les persones interessades podran aportar la seva adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic per tal que les administracions públiques els avisin de l'enviament o posada a disposició de la notificació.
 3. Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.
 4. Lloc i data.
 5. Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.
 6. Òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigeix i el seu corresponent codi d'identificació.

Destinataris: Les dades personals recollides no es cediran a altres administracions públiques.

Drets: L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es

També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.

 1. PRESENTACIÓ DE PODERS GENERALS

Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat: Les dades recollides a la sol·licitud s'utilitzaran per al registre dels poders generals amb efectes a l'OEPM.

Legitimació: L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals en virtut del procediment regulat a:

 • Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Article 57. Acreditació de la representació.

 1. Es podrà presentar un poder general pel qual es faculti el representant per actuar en relació amb totes les operacions de marques o noms comercials del poderdant. L'Oficina Espanyola de Patents i Marques portarà a aquests efectes un registre de poders generals.
 • Reial decret 1937/2004, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

Disposició addicional segona. Representació.

Les normes contingudes al capítol VI del títol VIII del Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, són aplicables a la representació dels interessats en qualsevol dels procediments i actuacions previstes a la Llei 20/2003, de 7 de juliol, i en aquest reglament. L'article 57.2 de l'esmentat Reglament d'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, també és aplicable als procediments i actuacions previstes a les normes reguladores de les restants modalitats de propietat industrial.

 • Reial decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

Article 108. Acreditació de la representació en invencions.

 1. Per a aquells supòsits en què s'hagi d'acreditar la representació, els representants hauran de presentar davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques el corresponent poder signat per l'interessat per a la seva inclusió en l'expedient. El poder es podrà atorgar per a una o més sol·licituds o per a un o més registres identificats en el poder. Es podrà presentar un poder general pel qual es faculti el representant per actuar en relació amb tots els tràmits relatius a les patents d'invenció, models d'utilitat, certificats complementaris de protecció o de les seves pròrrogues del poderdant.

Destinataris: Les dades personals recollides no es cediran a altres administracions públiques.

Drets: L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es

També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.

 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ESPECIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INICI DE L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D'AGENT DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL PERSONA FÍSICA

Responsable. El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat. Inscripció al Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial i iniciar l'exercici de l'activitat d'agent de la propietat industrial.

Legitimació. L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals en virtut del procediment regulat a:

 • Llei 24/2015, de 24 de març, de patents

Article 179. Exercici de l'activitat professional i Registre Especial d'Agents i de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

 1. Per iniciar l'exercici de l'activitat com a agent de la propietat industrial, directament o mitjançant persona jurídica, caldrà haver presentat prèviament davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una declaració responsable en la qual, d'acord amb el que estableix el Reglament de execució d'aquesta Llei, l'interessat manifesti sota la seva responsabilitat que compleix tots els requisits establerts als articles 176 i 177, que no es troba sotmès a les incompatibilitats de l'article 178, que disposa de la documentació que així ho acredita, i que es compromet a mantenir-ne el compliment fins que no es produeixi la seva baixa per qualsevol de les circumstàncies que preveu l'article 180.

El compliment d'aquests requisits habilita per a l'exercici de l'activitat professional en tot el territori nacional i per a un període indefinit.

 1. La documentació acreditativa del compliment dels requisits legals ha d'estar disponible per a la seva presentació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan aquesta així ho requereixi. A aquests efectes s'acceptaran els documents procedents d'un altre Estat membre de la Unió Europea que demostrin que es compleixen aquests requisits, en els termes que preveu l'article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 2. Un cop rebuda la declaració a què es fa referència a l'apartat 1, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, previ pagament de la taxa corresponent, inscriurà d'ofici l'Agent en el seu Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial com a representant legalment habilitat per actuar com a tal davant la mateixa.
 3. En les seves relacions amb l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, els agents hauran d'utilitzar el seu nom propi, seguit de la indicació de la seva condició d'agent i, en el cas de persones jurídiques, de la raó social en nom de la qual actuen, així com el domicili social corresponent.
 • Reial decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

Article 110. Exercici de l'activitat professional i Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial.

 1. Per iniciar l'exercici de l'activitat d'agent de la propietat industrial caldrà haver presentat prèviament davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques una declaració responsable en la qual els interessats manifestin, sota la seva responsabilitat, que compleixen tots els requisits que estableix l'article 177 de la Llei, que disposen de la documentació acreditativa, que no es troben sotmesos a les incompatibilitats de l'article 178 del mateix cos legal, i que es comprometen a mantenir-ne el compliment mentre no es produeixi la seva baixa en l'activitat, per qualsevol de les circumstàncies que preveu l'article 180 de la Llei.
 2. La declaració responsable habilita per a l'exercici de l'activitat, des de la seva presentació, en tot el territori nacional i per a un període indefinit. Un cop rebuda la declaració responsable, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques procedirà d'ofici a la inscripció de l'agent de la propietat industrial al Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial. Si la declaració responsable té algun defecte l'Oficina Espanyola de Patents i Marques requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, ho esmeni, amb indicació que, si així no ho fa, es tindrà per no presentada la declaració responsable.
 3. No es podrà exigir la presentació de documentació acreditativa del compliment dels requisits juntament amb la declaració responsable. No obstant això, aquesta documentació haurà d'estar disponible per a la seva presentació davant l'Oficina Espanyola de Patents i Marques quan aquesta així ho requereixi.

A l'efecte d'acreditar el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, s'acceptaran els documents procedents d'un altre Estat membre de la Unió Europea dels quals es desprengui que es compleixen aquests requisits en els termes que preveu l'article 17.2 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Destinataris. El nom, cognoms, adreça, telèfon, fax i correu electrònic professional de l'agent de la propietat industrial inscrit al Registre Especial d'Agents de la Propietat Industrial es publicaran a la pàgina web de l'OEPM, de lliure accés i consulta, amb la finalitat de facilitar el contacte professional.

Drets. L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es

També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.  

 1. SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS DE DADES D'AGENTS I MANDATARIS

Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28071 Madrid, telèfon: 902 157 530 i correu electrònic: protecciondedatos@oepm.es

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es

Finalitat: Les dades recollides a la sol·licitud s'utilitzaran per al registre dels poders generals amb efectes a l'OEPM.

Legitimació: L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals en virtut del procediment regulat a:

 • Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Article 57. Acreditació de la representació.

 1. Tot representant que deixi d'estar apoderat es continuarà considerant com a tal fins que no s'hagi comunicat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o l'òrgan competent l'expiració del seu poder.
 • Reial decret 1937/2004, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica del disseny industrial.

Disposició addicional segona. Representació.

Les normes contingudes al capítol VI del títol VIII del Reglament per a l'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, aprovat pel Reial decret 687/2002, de 12 de juliol, són aplicables a la representació dels interessats en qualsevol dels procediments i actuacions previstes a la Llei 20/2003, de 7 de juliol, i en aquest reglament. L'article 57.2 de l'esmentat Reglament d'execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, també és aplicable als procediments i actuacions previstes a les normes reguladores de les restants modalitats de propietat industrial.

 • Reial decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

Article 108. Acreditació de la representació en invencions.

 1. Tot representant que, per qualsevol causa, deixi d'estar apoderat es continuarà considerant com a tal fins que no s'hagi comunicat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques o l'òrgan competent l'acabament del seu poder.

Destinataris: Les dades personals modificades dels agents de la propietat industrial relatives a l'adreça, telèfon, fax i correu electrònic professional es publicaran a la pàgina web de l'OEPM.

Drets: L'interessat pot exercir el seu dret d'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

L'interessat podrà exercir tots aquests drets directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es

També podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es), sobretot quan consideri que no s'han atès els seus drets o no s'han atès en els terminis prescrits.