Protecció de dades personals (signes distintius)


Responsable: El responsable del tractament de les dades personals és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques OA, (en endavant, OEPM), amb domicili a Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid. Pot contactar amb nosaltres trucant al telèfon 902 157 530 / 910 780 780, o bé a través del correu electrònic protecciondedatos@oepm.es.

Delegat de protecció de dades: Pot contactar amb el delegat de protecció de dades a protecciondedatos@oepm.es.

Finalitat: El tractament de les dades personals que vostè ha subministrat en el formulari corresponent serà el següent, en funció de la dada personal facilitada:

 1. Nom i cognoms, NIF, telèfon, adreça postal i correu electrònic, així com, si és el cas, els del seu representant, són dades que es tractaran amb la finalitat d'identificar la seva identitat i tramitar el corresponent expedient administratiu, inclosa la finalitat de notificació i de contacte.
 2. Les dades corresponents al seu nom, cognoms i adreça postal, així com, si és el cas, els del seu representant, s'inscriuran al Registre de Marques i no podran ser eliminades a causa del seu interès públic. Aquestes dades es tractaran amb la finalitat de donar publicitat i informar sobre la situació registral de l'expedient administratiu; per la qual cosa es publicaran a la base de dades CEO titularitat de l'OEPM, i es podran consultar presencialment o a través de mitjans telemàtics d'acord amb el que preveu l'article 30 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i la disposició addicional cinquena de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
 3. El seu nom, cognoms i adreça postal i, si és el cas, els del seu representant, també es publicaran al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (en endavant, BOPI) en versió electrònica, de lliure accés i consulta.
 4. La resta de dades personals facilitades a l'OEPM que no s'inscriguin al Registre de Marques es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió.

Legitimació: L'OEPM es troba legitimada per al tractament de les dades personals anteriorment descrites en virtut de la següent normativa:

 • L'article 2 de la Llei 17/1975, de 2 de maig, sobre creació de l'organisme autònom «Registre de la Propietat Industrial».
 • Els articles 9 i 66.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Els articles 1, 18, 20, 22, 29, 32 i 50 de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.
 • La disposició addicional cinquena de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents;

Destinataris: Per tal de que siguin incorporades en bases de dades de propietat industrial de caràcter divulgatiu, les dades relatives al nom, cognoms i adreça postal es podran cedir, entre d'altres, a les següents organitzacions internacionals dedicades a la propietat industrial: Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) i Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO). Per tant, l'OEPM comunicarà aquestes dades a les esmentades organitzacions internacionals.

Igualment, com ja s'ha indicat a l'epígraf Finalitat, les dades es publicaran al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial, en versió electrònica, de lliure accés i consulta.

Drets: D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (en endavant, RGPD), vostè pot exercir els següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si a l'OEPM es tracten o no dades personals que el concerneixen, així com a accedir a aquestes dades personals.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, tot especificant a quines dades es refereix i la correcció que s'ha de realitzar. Haurà d'adjuntar, quan calgui, la documentació justificativa de la inexactitud o del caràcter incomplet de les dades objecte del tractament.
 • Dret a sol·licitar la supressió d'aquelles dades personals facilitades a l'OEPM durant la tramitació de l'expedient administratiu i que no hagin estat inscrites al Registre de Marques, sempre que es doni alguna de les circumstàncies que preveu l'article 17 del RGPD. Mentre la sol·licitud de supressió no es formuli, l'OEPM conservarà aquestes dades. 
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals en determinades circumstàncies, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament de les dades personals per part de l'OEPM en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, llevat que imperi un interès legítim acreditat
 • Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es), especialment quan consideri que no han estat atesos els seus drets o que aquests no s'han atès en els terminis prescrits.

Tots aquests drets els podrà exercir l'interessat directament o bé per mitjà de representant degudament acreditat, a través d'una sol·licitud dirigida a l'OEPM, preferentment via correu electrònic a l'adreça: protecciondedatos@oepm.es.