Què són els noms comercials?


Un Nom Comercial és un títol que concedeix el dret exclusiu a la utilització de qualsevol signe o denominació com a identificador d'una empresa al trànsit mercantil. Els noms comercials, com a títols de propietat industrial, són independents dels noms de les societats inscrits als Registres Mercantils.

Veure Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

La durada de la protecció conferida pels Signes Distintius és de deu anys a partir de la data del dipòsit de la sol·licitud i poden ser renovats indefinidament. Per al manteniment en vigor dels Signes Distintius és precís el pagament de taxes (les marques en procediment transitori tenen un règim diferent que és precís consultar).