Advertiment respecte a l'oferiment de determinats serveis legals per a la gestió de renovacions de marques davant de l'OEPM.


En relació amb la consulta rebuda a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques sobre una carta amb oferiment de suposats serveis legals per a la gestió de renovacions de marques davant de l'OEPM, en la qual figura, entre d'altres, el logotip i la denominació oficial d'aquest organisme, motiu que pot induir a confusió sobre l'existència d'algun tipus de relació entre l'OEPM i el contingut de la carta esmentada, l'OEPM informa sobre el següent:

A la pàgina web de l'organisme, www.oepm.es > Signes distintius > Marques nacionals > Més informació > Compromís de terminis de tramitació i de resolució dels signes distintius> "Avís de l'acabament de la vida legal de la marca o del nom comercial a fi de la seva possible renovació" està publicada la informació següent:

“L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) avisa els titulars (o els seus representants, si n'hi hagués) de registres de marca o nom comercial de l'acabament de la seva vida legal, perquè, si volen, puguin sol·licitar-ne la renovació. Aquest avís, amb efectes merament informatius, es cursa per l'OEPM entre el 6è i el 5è mes anterior a l'acabament de la vida legal del registre que es tracti. L'avís no es cursa amb més antelació per evitar que es produeixin sol·licituds de renovació fora de termini per anticipació que superi els terminis legals, ja que, per imperatiu de la Llei de marques, no es podrà admetre una sol·licitud de renovació dipositada abans dels sis mesos que precedeixen l'acabament de la vida legal del registre.”

En el cas d'avís al titular, pel fet de no constar representant, si no el rep és probable que sigui a causa d'un canvi de domicili que el titular no va comunicar a l'OEPM.  

Aquest avís d'acabament de la vida legal s'efectua, igual que la resta de comunicacions de l'OEPM, mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, el nom del departament institucional al qual està adscrita  i el logo i la denominació oficial de l'OEPM.

Tota comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, tant la de contingut informatiu (avisos de renovacions o de pagament de manteniment de drets, escrits que informen sobre les diferents modalitats de propietat industrial amb la sol·licitud prèvia del ciutadà) com la derivada d'un procediment administratiu, comporta, com s'ha indicat, la identificació oficial de l'organisme i es realitza directament amb els seus propis mitjans materials i professionals, sense cap intervenció de tercers. Per tant, l'OEPM no té cap vinculació amb la persona responsable de la carta objecte de consulta.

Per a qualsevol dubte o aclariment que es necessiti sobre la situació jurídica d'un dret de propietat industrial, l'OEPM posa a la disposició de l'interessat les vies d'informació següents: servei d'atenció telefònica 902 15 75 30, consulta a l'adreça informacion@oepm.es, així com presencialment a la seu de l'organisme (Passeig de la Castellana, 75, 28071 Madrid).