Advertiments OEPM. Medidas adoptadas


Advertiment respecte de la possible publicitat enganyosa

L'Oficina Espanyola de Patens i Marques (OEPM) ha estat informada que sol·licitants i agents estan rebent cartes i missatges de correu electrònic de caràcter fraudulent en què se'ls requereix el pagament de taxes per serveis relacionats amb les marques, els dibuixos i els models; per exemple, la publicació, el registre o la inclusió en directoris d'empreses. A vegades, en aquests escrits s'utilitza fraudulentament el nom de l'OEPM i s’arriben a reproduir capçaleres, segells i signatures falses d’aquesta Oficina.

Des de l’OEPM s'adverteix que aquest tipus d'escrits fraudulents no són emesos ni emparats per l'OEPM, ni tenen validesa legal. Les empreses que els envien no tenen res a veure amb l'OEPM, ni hi ha cap relació amb les seves publicacions oficials. (Vegi el document de liquidació de taxes fraudulent).

En altres casos es tracta d'empreses suposadament relacionades amb la propietat industrial que, utilitzant la informació que obtenen de les publicacions oficials de l'OEPM, envien cartes de pagament enganyoses als sol·licitants o agents i indiquen un compte corrent en el qual pretenen que es faci l'ingrés. És freqüent que aquest tipus d'empreses tinguin una pàgina web simulada per tal de fer l'efecte de serietat. Com en el cas anterior, es recorda que aquestes cartes no estan relacionades amb cap tràmit davant l'OEPM, la qual no té cap relació amb aquestes empreses. (Vegi exemples de cartes de pagament fraudulentes).

Qualsevol comunicació de l'OEPM s'efectua sempre mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, el nom del departament ministerial a què està adscrita (Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) i amb el logotip i les denominacions oficials.  Els interessats han d'estudiar acuradament els documents que els hagin enviat en aquest sentit, consultar l'OEPM en cas de dubte i no efectuar cap pagament fins a haver comprovat que procedeix d'una font oficial.

Resum de les mesures adoptades per l'OEPM  pdf

En cas de dubte es poden posar en contacte amb l'OEPM:

Adreça electrònica: Informacion@oepm.es

Telèfon: 902 157 530
Fax: 91 349 55 97

Iniciativa de la EUIPO contra las facturas engañosas  pdf

A continuació es poden veure diversos casos detectats de comunicacions fraudulentes: