Perfil del contractant


El Perfil del Contractant mostra la informació referent a anuncis i adjudicacions dels contractes tramitats per l'òrgan de contractació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.

A més, d'acord amb l'article 334 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aquest perfil es publica a la Plataforma de Contractació de l'Estat, al lloc http://contrataciondelestado.es.

Dades d'interès:

Adreça

Oficina Espanyola de Patents i Marques

Pº Castellana 75, 28071 Madrid
Registre: Planta 1
Servei de Contractació: planta 17
CIF OEPM: Q 2820005 C

Correu electrònic de contacte 

contratacion@oepm.es 

Perfil del contractant

En aquest apartat podrà consultar dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'OEPM.

Licitacions d'organitzacions internacionals DPI

Licitaciones de la Comisión Europea