Perfil del contractant


En aquest apartat es poden consultar dades i informacions referents a l'activitat contractual de l'OEPM. També es poden descarregar els Plecs de Prescripcions Tècniques i Plecs de Clàusules Administratives Particulars dels procediments en què es vulgui participar.