Presentación de QUEIXAS, SUXESTIÓNS e FELICITACIÓNS


A OEPM, consciente da importancia da mellora dos seus servizos, pon á disposición dos usuarios un procedemento para a presentación de queixas, suxestións e felicitacións.

Formas de presentación

As queixas, suxestións e felicitacións formularanse incluíndo os datos que permitan a identificación do remitente, así como os datos de contacto necesarios (domicilio, enderezo de correo, etc.) para proceder á súa tramitación e deberán estar asinadas.

Pode axudarnos a mellorar os nosos servizos facéndonos chegar os seus comentarios polo medio que prefira:

 • Enchendo o seguinte formulario on-line (en construción) da sede electrónica https://sede.oepm.gob.es
 • Ou descargando o formulario, que pode presentar:
  • Presencialmente ou por correo ordinario na nosa Oficina en:
   Paseo de la Castellana, 75
   28071 Madrid
  • Por Fax ao 91 349 55 97
  • Enviando un correo electrónico a: ciudadano@oepm.es (preferiblemente con sinatura electrónica. Non obstante, consideraranse sempre os correos electrónicos recibidos que conten con información que permita a identificación do remitente, de forma que poida procederse á súa tramitación e contestación)
  • Por teléfono ao 902 157 530 (Neste caso, facilitarase ao interesado información sobre as anteriores canles e remitiráselle preferiblemente a eles)

Compromiso de resposta de queixas da OEPM

O 80% das queixas presentadas contestaranse en 15 días hábiles. O resto, ata o 100%, contestaranse en 19 días hábiles. No suposto de falta de contestación, transcorrido o devandito prazo, pode dirixirse á Inspección Xeral de Servizos do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (art. 16.3 do RD 951/2005).

Importante: as queixas formuladas non terán, en ningún caso, a cualificación de recurso administrativo nin paralizarán os prazos establecidos na normativa vixente para interpoñelos.