Accesibilidade


A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade con Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web www.oepm.es

Situación de cumprimento  

Este sitio web é parcialmente conforme con RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible  

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

 1. Falta de conformidade con RD 1112/2018.
  Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
 2. Carga desproporcionada.
  Non aplica.
 3. O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable.
  Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade  

A presente declaración foi preparada o 11 de novembro de 2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 11 de novembro de 2020.

Observacións e datos de contacto  

Vostede pode presentar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade como

 • Informar sobre calquera incumprimentopor parte este sitio web dos requisitos de accesibilidade establecidos.
 • Transmitirnos outras dificultades de accesoao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web utilizando o seguinte formulario de contacto ou chamando ao teléfono +34 913 494 640.

Igualmente, vostede pode presentar:

 • Unha queixarelativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018.
 • Unha solicitude de información accesiblerelativa a contidos que están excluídos do ámbito de aplicación do RD 1112/2018 segundo o establecido no seu artigo 3, apartado 4, ou exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.

As solicitudes de información accesible deberán concretar, con toda claridade, as feitos razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dun pedimento razoable e lexítimo.

Pode realizar a comunicación mediante a presentación electrónica con certificado ou cubrir o formulario de queixas ou solicitudes de accesibilidade [PDF] [1.35 MB], imprimilo e presentalo en calquera dos lugares especificados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Subdirección Xeral da Inspección Xeral de Servizos e Relación cos Cidadáns.

Procedemento de aplicación  

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada través de calquera das opcións recollidas na Lei 39/ 2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As reclamacións deben ser enviadas á Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo como Unidade Responsable de Accesibilidade deste Ministerio, ou, se a reclamación é por unha actuación da este unidade, ao superior xerárquico desta.