O procedemento de tramitación paso a paso


A presentación da solicitude pode facerse de xeito presencial ou telemática. Neste último caso debe visitar a páxina Web da OEPM e entrar na Sede Electrónica, onde atopará as instrucións necesarias para iso. Teña en conta que os trámites presentados pola Internet teñen un desconto do 15% nas taxas, sempre que o pagamento se realizase previamente e de xeito telemático.

Tras a devandita presentación, a OEPM iniciará a tramitación da mesma e iralle informando puntualmente das actuacións a realizar a través do medio de notificación preferente elixido na solicitude, polo que é fundamental que se cambia de domicilio ou de correo electrónico nolo comunique.

A primeira comunicación que recibirá é a de Admisión a Trámite da súa Solicitude na que se lle informa da data de presentación.

A continuación, a OEPM realizará de oficio o exame formal, técnico e de modalidade da solicitude. Se existe algún defecto, comunicaráselle para que no prazo de dous meses emende os mesmos. No caso contrario, daráselle continuación de procedemento ao expediente.

Unha vez acordada a continuación de procedemento, esta publicarase no Boletín Oficial de Propiedade Industrial, e abrirase o prazo para presentación de oposicións. Ademais, neste momento publicarase o correspondente folleto da solicitude.

No caso de que se presenten oposicións, será conveniente que analice a posible modificación daquelas reivindicacións que se atopan afectadas polos documentos nos que se basea a oposición ou que alegue o que estime oportuno, co fin de evitar as posibles infraccións de dereitos anteriores.

Finalmente, á vista das oposicións e das posibles modificacións ou alegacións, a OEPM resolverá sobre a concesión ou non do rexistro da solicitude.

A resolución final seralle oportunamente comunicada. No caso de que sexa resolución de concesión, a partir da publicación da devandita resolución no BOPI ábrese un prazo de tres meses para pagar os dereitos de concesión e retirada de título.

No caso de que se conceda o modelo, cuxa duración máxima é de 10 anos dende a data de presentación, abrirase un prazo de tres meses a partir da publicación da mesma no BOPI para pagar os dereitos de concesión e as anualidades devengadas. Tendo en conta que as anualidades primeira e segunda están incluídas na taxa de solicitude, a primeira anualidade que terá que abonar será a terceira. Posteriormente, para manter a patente en vigor, deberá abonar en anos sucesivos as correspondentes anualidades. Para unha información detallada sobre como debe realizar os pagamentos, pode consultar o apartado “Inicio/Utilidades/Taxas e prezos públicos/Instrucións para pagar correctamente os dereitos de concesión e as anualidades”.

Unha vez obtido o modelo de utilidade, a OEPM segue xogando un papel relevante. En primeiro lugar, contribúe a divulgar a súa invención, tal e como sexa concedida, o cal constitúe unha indubidable axuda ao seu coñecemento e posible comercialización. Así mesmo, se transfire ou licenza a tecnoloxía contida na súa patente, é recomendable inscribir estes actos na OEPM para que teñan efectos fronte a terceiros. Por outra banda, no caso de ter dificultades na súa comercialización, pode ofrecer licenzas do seu modelo de utilidade mediante o ofrecemento dunha Licenza de Pleno Dereito. A OEPM reducirá nun 50% as taxas de mantemento e dará cumprida publicidade á súa oferta.

Se ao longo da tramitación ten calquera dúbida, pode pórse en contacto co noso Servizo de Información e Atención ao Cidadán, ben a través do teléfono 902 15 75 30, ben por correo electrónico a informacion@oepm.es. Así mesmo, a partir da publicación da súa solicitude, pode seguir en todo momento a situación administrativa do seu expediente a través da páxina web desta oficina (Apartado “Inicio/Bases de datos/Situación de expedientes”).