Propiedade Industrial e Lei do imposto sobre sociedades: Patent Box


O Patent Box é unha figura legal que ten o obxectivo de potenciar o crecemento económico das empresas a través de activos intanxibles como patentes, debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou procedementos secretos.

O Patent Box permite a redución nunha elevada porcentaxe dos ingresos que se integran na base impoñible (exención de impostos inmediata), procedentes da cesión do dereito de uso ou explotación dos devanditos activos intanxibles.

En ningún caso, darán dereito á redución as rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación, ou da transmisión de marcas, obras literarias, artísticas ou científicas, incluídas as películas cinematográficas, de dereitos persoais susceptibles de cesión, como os dereitos de imaxe, de programas informáticos, equipos industriais, comerciais ou científicos, nin de calquera outro dereito ou activo distinto dos sinalados no apartado anterior.

A súa aplicación en España está regulada polo capítulo V, artigo 23 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto sobre sociedades, modificado o 1 de xullo de 2016, data na que entrou en vigor a nova regulación do Patent Box no imposto de sociedades.

Ata o 1 de xullo de 2016, a porcentaxe de redución dos ingresos para integrar na base impoñible era dun 60%, condicionado ao requisito de que o licenciante ou vendedor tivese xerado os activos polo menos nun 25%.

De acordo coa nova redacción do artigo 23 da Lei do imposto sobre sociedades, as rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou procedementos secretos, de dereitos sobre informacións relativas a experiencias industriais, comerciais ou científicas terán dereito a unha redución na base impoñible na porcentaxe que resulte de multiplicar por un 60% o resultado do seguinte coeficiente:

COEFICIENTE =

Gastos directos CREACIÓN do activo intanxible do cedente + gastos de SUBCONTRATACIÓN NON VINCULADA coa empresa


Gastos de CREACIÓN do activo intanxible do cedente + gastos de SUBCONTRATACIÓN
(vinculados e non vinculados) + gastos ADQUISICIÓN activo intanxible

O importe do numerador do coeficiente incrementarase nun 30 por cento, sempre que se cumpra que o numerador non supere o importe do denominador.

No anterior coeficiente non han de incluírse os gastos financeiros, amortizacións de inmobles e aqueles gastos que non se encontren directamente relacionados coa creación do activo. O resultado do anterior coeficiente nunca pode ser superior a 1.

Mediante esta fórmula, canto maior sexa o denominador, é dicir, os gastos indirectos, de subcontratación con terceiros vinculados ou de adquisición respecto do total de gastos de creación, menor será a redución aplicable á empresa cedente.

Con iso, preténdese que aqueles contribuíntes que acrediten ter desenvolvido directamente unha actividade inventora sexan os que se beneficien en maior medida da redución fiscal, en vez daqueles outros que se limitan a encargar ou comprar a terceiros, en España ou no estranxeiro, o froito da devandita actividade inventora.

A nova lexislación prevé un réxime transitorio prolongado, de xeito que, para as rendas obtidas por cesións ou vendas de activos intanxibles realizadas ata o 30 de xuño de 2021, poderá aplicarse a anterior versión da lei e, para as rendas obtidas por licenzas, poderá aplicarse a versión da lei que estivera en vigor no momento da sinatura do contrato.

Máis información:

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328&b=33&tn=1&p=20151030#a23