O procedemento de tramitación paso a paso


A presentación da solicitude pode facerse de xeito presencial ou telemática. Neste último caso debe visitar a páxina Web da OEPM e entrar na Sede Electrónica, onde atopará as instrucións necesarias para iso. Teña en conta que os trámites presentados pola Internet teñen un desconto do 15% nas taxas, sempre que o pagamento se realizase previamente e de xeito telemático.

Tras a devandita presentación, a OEPM iniciará a tramitación da mesma e iralle informando puntualmente das actuacións a realizar a través do medio de notificación preferente elixido na solicitude, polo que é fundamental que se cambia de domicilio ou de correo electrónico nolo comunique.

A primeira comunicación que recibirá é a de Admisión a Trámite da súa Solicitude na que se lle informa da data de presentación.

A continuación, a OEPM realizará de oficio o exame formal e técnico da solicitude. Se existe algún defecto, comunicaráselle para que no prazo de dous meses emende os mesmos. No caso contrario, daráselle continuación de procedemento ao expediente.

Neste punto, para que a tramitación continúe debe, se non o fixo xa, realizar a petición e pagamento do Informe sobre o Estado da Técnica (formulario IET1). A OEPM realizará o devandito Informe no que se dá unha relación dos documentos do estado da técnica considerados máis relevantes para a apreciación da novidade e a actividade inventiva da solicitude e unha opinión escrita, preliminar e sen compromiso, acerca de se a invención obxecto da solicitude de patente cumpre os requisitos de patentabilidad establecidos na Lei. Unha vez realizado, trasladarase inmediatamente de xeito confidencial.

Á vista do Informe sobre o Estado da Técnica (IET) e da estratexia definida ao redor da solicitude de patente, deberá decidir se opta por continuar o procedemento de concesión pola vía do Procedemento Xeral de Concesión (sen exame de fondo da solicitude) ou pola vía do Procedemento con Exame Previo (con exame de fondo). Tamén poderá valorar a posibilidade de modificar as reivindicacións ou, ata, retirar a solicitude de patente.

A súa solicitudepublicaraseaos 18 meses dende a data de presentación ou prioridade, no seu caso, sempre que a súa solicitude supere o exame formal e técnico e se pedise o IET. A devandita publicación incluirá o IET, se xa estivese realizado. No caso contrario, o IET publicarase posteriormente, por separado.

No caso de que a tramitación da solicitude de patente teña lugar polo procedemento xeral, concederase a patente ao final da tramitación, independentemente do contido do IET.

Con todo, no caso de que a tramitación se realice polo procedemento con exame previo, a concesión ou denegación da patente está condicionada ao resultado do exame de fondo e á emenda das obxeccións sinaladas no mesmo.

No caso de que se conceda a patente, cuxa duración máxima é de 20 anos dende a data de presentación, abrirase un prazo de tres meses a partir da publicación da mesma no BOPI para pagar os dereitos de concesión e as anualidades devengadas. Tendo en conta que as anualidades primeira e segunda están incluídas na taxa de solicitude, a primeira anualidade que terá que abonar será a terceira. Posteriormente, para manter a patente en vigor, deberá abonar en anos sucesivos as correspondentes anualidades. Para unha información detallada sobre como debe realizar os pagamentos, pode consultar o apartado “Inicio/Utilidades/Taxas e prezos públicos/Instrucións para pagar correctamente os dereitos de concesión e as anualidades”.

Unha vez obtida a patente, a OEPM segue xogando un papel relevante. En primeiro lugar, contribúe a divulgar a súa invención, tal e como sexa concedida, o cal constitúe unha indubidable axuda ao seu coñecemento e posible comercialización. Así mesmo, se transfire ou licenza a tecnoloxía contida na súa patente, é recomendable inscribir estes actos na OEPM para que teñan efectos fronte a terceiros. Por outra banda, no caso de ter dificultades na súa comercialización, pode ofrecer licenzas da súa patente mediante o ofrecemento dunha Licenza de Pleno Dereito. A OEPM reducirá nun 50% as taxas de mantemento e dará cumprida publicidade á súa oferta.

Se ao longo da tramitación ten calquera dúbida, pode pórse en contacto co noso Servizo de Información e Atención ao Cidadán, ben a través do teléfono 902 15 75 30, ben por correo electrónico a informacion@oepm.es. Así mesmo, a partir da publicación da súa solicitude, pode seguir en todo momento a situación administrativa do seu expediente a través da páxina web desta oficina (Apartado “Inicio/Bases de datos/Situación de expedientes”).