Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿É caro patentar?

Os custos aproximados ata a concesión da patente son os seguintes (2015) (para coñecer as cifras exactas debe consultarse o apartado correspondente):

Patente nacional en España sen Exame Previo

800.

Patente nacional en España con Exame Previo

1.200.

Europea (status 2015) (sen incluír o custo de validacións e traducións)

5.000.

Europea (status 2015) (incluído o custo de validacións e traducións en 11 países)

aprox. 40.000

PCT (Fase Internacional sen Exame preliminar)

3.250.

As cantidades referidas sobre patente nacional inclúen un Informe do estado da técnica realizado por un examinador especializado na materia da invención reivindicada e unha posible emenda de defectos na solicitude. Este informe vai precedido dunha exhaustiva busca nun fondo documental de máis de 90 millóns de documentos de 70 países diferentes e diagnostica a novidade da patente solicitada.

O custo da patente europea refírese no primeiro caso aos gastos de procedemento dunha solicitude media sen incluír os gastos de validación e tradución. No segundo caso refírese a unha solicitude que busque a protección en 11 Estados e inclúe gastos de procedemento, validación e de tradución á lingua deses Estados. O 39% de gastos corresponden ás traducións.

O custo medio en euros do procedemento internacional PCT, que é un procedemento preliminar para presentar solicitudes de patente ata en 148 países (2015), non inclúe as taxas nacionais, que serán fixadas polas respectivas oficinas de patentes e cuxo pagamento é necesario para que a invención se protexa nos países designados. Só inclúe a fase internacional, que será continuada pola fase nacional de recoñecemento país a país previo ao pagamento das taxas que correspondan.

Nos custos descritos non se inclúen os pagamentos a Axentes da Propiedade Industrial.

< Volver á lista de resultados