Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

¿Que é unha marca? ¿Que é un nome comercial? ¿Que é unha denominación social?

A marca e o nome comercial son signos distintivos que se protexen mediante títulos outorgados polo Estado e que confiren ao seu titular o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico, e impedir a outros a utilización en España dos signos distintivos protexidos ou outros idénticos ou similares aplicados a produtos ou servizos idénticos ou semellantes.

A marca é un signo que permite aos empresarios distinguir os seus produtos ou servizos fronte aos produtos ou servizos dos competidores.

O nome comercial é o signo ou denominación que identifica unha empresa no tráfico mercantil e que serve para identificala, individualizala e distinguila das demais empresas que desenvolven actividades idénticas ou similares.

A denominación social é o nome que identifica a unha persoa xurídica no tráfico mercantil como suxeito de relacións xurídicas e, polo tanto, susceptible de dereitos e obrigas.

O nome comercial non ten que coincidir coa denominación social e, polo tanto, pode elixirse un nome comercial diferente da denominación social. Unha mesma persoa natural ou xurídica pode ter, se o desexa, varios nomes comerciais para identificar actividades empresariais pertencentes a diferentes sectores do tráfico económico.

Así, un fabricante de pantalóns rexistraría como nome comercial o que utilice nas súas actividades empresariais de fabricante e que sirva para diferencialo doutros empresarios. A súa denominación social é a que debe empregar, por exemplo, para asinar contratos ou dar de alta traballadores na Seguridade Social. O signo ou nome con que comercialice eses pantalóns será a marca do produto. Todos estes signos poden ser, a elección do empresario, iguais ou diferentes, segundo a súa conveniencia.

Nun símil coa persoa física a denominación social sería o "nome civil" da persoa física e o nome comercial sería o "nome artístico" co que a devandita persoa se presenta aos seus clientes no mercado.

As marcas e nomes comerciais inscríbense na Oficina Española de Patentes e Marcas, as denominacións sociais, no Rexistro Mercantil Central.

< Volver á lista de resultados