Modelos de Contratos


No sistema de protección dos resultados de calquera proceso de I+D+i, a través das Patentes ou dos Modelos de Utilidade, a Transferencia de Tecnoloxía desempeña un papel de grande importancia.

A Transferencia de Tecnoloxía adoita ir dirixida a obter un rendemento comercial dos coñecementos e resultados da I+D+i, polo que se establecen relacións contractuais nas que hai que ter en conta as especiais características da transmisión de coñecemento, xa que unha vez transferido este é moi difícil volver ao estado inicial.

Isto fai que o transmisor da información ou do coñecemento deba tomar as máximas precaucións para evitar situacións complicadas no futuro e, polo tanto, os contratos que regulen a Transferencia de Tecnoloxía deben formularse con moito detemento para ter en conta todas as posibles consecuencias xurídicas e económicas.

Neste contexto, e ante a necesidade de que as universidades, os organismos públicos de investigación e as pequenas e medianas empresas españolas conten con modelos de contratos deste tipo, creouse un grupo de traballo multidisciplinar coordinado pola Oficina Española de Patentes e Marcas, encargado de elaborar os modelos dos distintos tipos de contrato.

Este grupo de traballo está constituído por representantes do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), LES España e Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) e da Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI).

Os primeiros modelos finalizados son o “Acordo de confidencialidade” e o “Acordo de Transferencia de Material” coas súas correspondentes guías de utilización e en versións española e inglesa. Seguirán proximamente outros que intentarán cubrir todos os aspectos relacionados coa Transferencia de Tecnoloxía.

As institucións que participaron na elaboración destes modelos non asumen responsabilidade ningunha pola súa utilización. Recoméndase que quen desexe utilizar estes modelos debería contar ademais con asesoramento legal especializado para a súa redacción definitiva ou adaptación.

 

  Acordo Guía de
utilización
Versión
española
Versión
inglesa
  Confidencialidade Descarga  
(v.23.09.2016)
Descarga  
(v.23.09.2016)
Descarga  
(v.23.09.2016)
  Transferencia de Material Descarga  
(v.23.09.2016)
Descarga  
(v.23.09.2016)
Descarga  
(v.23.09.2016)
  Licenza
  (Entidade Público-Empresa)
Descarga  
(v.24.09.2017)
Descarga  
(v.23.09.2016)
Descarga  
(v.23.09.2016)
  Licenza
  (Empresa-Empresa)
Descarga  
(v.24.09.2017)
Descarga  
(v.28.12.2016)
Descarga  
(v.23.09.2016)
  Investigación y Desarrollo Descarga  
(v.19.04.2018)
Descarga  
(v.19.04.2018)
Descarga  
(v.19.04.2018)

 

Presentacións da relatorio

 

Otros modelos de acuerdos