A protección de datos persoais na OEPM


O delegado de protección de datos do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e, polo tanto, da Oficina Española de Patentes e Marcas, é Francisco Jose Nozal Millán, adscrito á Subsecretaría do Departamento.

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) como responsable do tratamento de datos persoais no exercicio das súas competencias axusta a súa actividade á normativa de protección de datos persoais. Para calquera cuestión ou dúbida sobre a nosa política de protección de datos pode poñerse en contacto coa OEPM en Paseo de Castellana 75, Madrid ou por correo electrónico en protecciondedatos@oepm.es

A OEPM como rexistro de propiedade industrial (sinais distintivos, inventos e deseños) recolle datos na súa actividade de procesamento de solicitudes de rexistro que, no caso de persoas físicas, poden corresponder a datos persoais. Estes datos son os rexistros que se deben facer públicos: nome e enderezo postal do solicitante, titular e/ou representante e os datos de contacto e notificación que se empregarán con fins de procesamento.

Tamén pode recoller datos persoais cando estes sexan necesarios para a tramitación de axudas e para a xestión de iniciativas enmarcadas nos fins de difusión de información tecnolóxica e de difusión do coñecemento de propiedade industrial.  

Necesariamente están incluídos nos procedementos selectivos, tanto para funcionarios como para o acceso á condición de axente de propiedade industrial. A xestión dos recursos humanos esixe que a OEPM trate os datos dos seus empregados respectando sempre os principios da normativa de protección de datos.

As principais bases legais para o tratamento dos seus datos no desenvolvemento das funcións da OEPM son:

Lei 17/2001 de Marcas, do 7 de decembro; Lei de Patentes 24/2015 do 24 de xullo; Lei 20/2003 de Protección legal do deseño industrial do 7 de xullo.

Lei 38/2003 Xeral de Subvencións do 17 de novembro.

Lei 37/2007 sobre reutilización da información do sector público do 16 de novembro.

Lei 19/2013 de transparencia, acceso á información pública e bo goberno do 9 de decembro.

Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas do 1 de outubro e a Lei 40/2015 do Réxime xurídico do sector público do 1 de outubro.

Estatuto da Función pública (Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do empregado público)

A OEPM co fin de mellorar os seus servizos elaborará enquisas de satisfacción seguindo o disposto no Real decreto 951/2005, do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración xeral do Estado

En materia orzamentaria e de contratación, os datos persoais serán procesados pola OEPM e incorporados aos sistemas necesarios para este tratamento, cuxo propósito é a tramitación dos expedientes de ingresos e gastos derivados da execución do seu orzamento, formalización, desenvolvemento e execución de contratos. Esta finalidade baséase no cumprimento das obrigas legais da Oficina. Os datos de carácter persoal serán comunicados a entidades financeiras, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Intervención Xeral da Administración do Estado, Tribunal de Contas. No caso dos licitadores e os asinantes de contratos coa OEPM, incluiranse na Plataforma de Contratación do Estado e no Rexistro Público de Contratos.

Nos procedementos que carecen de base legal, a lexitimación da OEPM para tratar os seus datos persoais é o consentimento do interesado. O consentimento pode retirarse en calquera momento, non obstante se os datos son necesarios para continuar ofrecendo un servizo, a OEPM non poderá continuar con ese servizo.

Ademais do seu dereito a retirar o consentimento cando a lexitimación sexa o consentimento, poderá exercer o resto de dereitos establecidos pola normativa de protección de datos dirixíndose á OEPM na caixa de correo protecciondedatos@oepm.es, ademais de polos medios establecidos polo Lei de Procedemento administrativo e tamén mediante comunicación á Axencia Española de Protección de Datos www.aepd.es. En particular se vostede considera que non se atenderon os seus dereitos nos prazos previstos.   

Para a xestión adecuada das reclamacións, estas non se deben incluír nos trámites administrativos da oficina xa que se compromete o seu correcto seguimento por ter os seus propios calendarios procesuais. A oficina considerará a recepción desas reclamacións dende o momento no que se reciban en Protección de datos.   Poderá exercitar os seus dereitos de acceso, oposición, limitación de tratamento, rectificación, supresión e dereito á portabilidade dos datos.

OEPM, na súa función de rexistro, publica as súas resolucións no Boletín Oficial de Propiedade Industrial (BOPI). O nome e enderezo do titular dos dereitos está publicado no boletín. Se non quere que o seu enderezo sexa publicado, recomendámoslle que use un enderezo de empresa.  No caso dos inventos, estas reciben a publicidade efectiva mediante a súa publicación en formato de folleto que contén o nome e enderezo do titular.

A OEPM no marco da súa actividade intercambia datos de rexistro con outras oficinas nacionais e con oficinas internacionais de propiedade industrial (OMPI, EUIPO, OEP).

A Lei Xeral de Subvencións determina a publicidade destas. 

Terceiros poden acceder aos expedientes dos títulos públicos. A OEPM determina os documentos que non son públicos. Se desexa que un documento presentado non sexa accesible a terceiros, pode solicitalo á OEPM de forma razoada. A OEPM valorará cando a confidencialidade solicitada polo titular dos datos é compatible coa publicidade rexistral requirida polo sistema de propiedade industrial.

A actividade da OEPM dá lugar a información que, polo seu interese, é obxecto de tratamento estatístico. Este tratamento adicional é útil para a comunidade innovadora e por isto ofrécense servizos estatísticos de distinta natureza. Entre estes servizos, ofrécese relacións dos solicitantes máis activos e os títulos emitidos aos solicitantes seleccionados.

A OEPM aplica medidas técnicas dispoñibles para limitar o efecto da publicidade rexistral cando os fins da publicidade o permiten. En particular, a OEPM limita o acceso de robots que indexan a Internet aos boletíns de propiedade industrial e á información relacionada con procedementos selectivos.

O acceso á información reutilizable que conteña datos persoais, como o nome e o enderezo, só se pode facer mediante un rexistro previo. O tratamento destes datos está suxeito á normativa vixente sen que a súa natureza pública limite os dereitos do titular e polo tanto só se pode facer, ben por consentimento do titular dos datos ou en virtude dun interese lexítimo do responsable do tratamento.    

Protección de datos en Signos Distintivos

Protección de datos en invencións

Protección de datos en deseños

Protección de datos en Recursos

Protección de datos en procedementos da Secretaría Xeral (Solicitude de axudas, devolución de ingresos indebidos, solicitude de propósito xeral, Presentación de poderes xerais, Declaración responsable para a inscrición no rexistro especial de axentes de propiedade industrial e inicio do exercicio da profesión de axente da propiedade industrial persoa física, Solicitude de modificacións dos datos de axentes e mandatarios)

PREGUNTAS FRECUENTES

Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais