Protección de datos persoais (invencións)


Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

O responsable do tratamento dos seus datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas, O.A. (en diante, OEPM). Atópase situada no Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid. Pode contactar connosco chamando ao teléfono 902 157 530 / 910 780 780 ou ben a través do correo electrónico protecciondedatos@oepm.es.

Quen é o Delegado de Protección de Datos?

Pode contactar co delegado de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es .

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Na Oficina Española de Patentes e Marcas tratamos os seus datos cos seguintes fins:

 • Tramitación do expediente: O seu nome, apelidos, nacionalidade, enderezo postal, NIF, teléfono, fax e correo electrónico, así como, no seu caso, os do seu representante, serán tratados co fin de verificar a súa identidade e tramitar o correspondente expediente administrativo, incluída a notificación e o contacto.
 • Publicidade de rexistro: O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, no seu caso, os do seu representante, serán tratados co fin de dar a coñecer e informar sobre o estado de rexistro do expediente administrativo. Polo tanto, estes datos publicaranse no Boletín Oficial da Propiedade Industrial (en diante, BOPI) e no Rexistro de Patentes.

A designación do inventor ou inventores tamén se publicará no BOPI e no Rexistro de Patentes, agás que exerciten o seu dereito a renunciar a ser mencionados como tal.

 • Consulta pública: O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, no seu caso, os do seu representante, publicaranse en folletos, fondos documentais e bases de datos propiedade da OEPM, que se poderán consultar de xeito presencial ou por medios telemáticos. Os restantes datos de carácter persoal que se poidan solicitar nos distintos procedementos seguidos ante a OEPM (NIF, teléfono, fax e correo electrónico) só poderán ser consultados por aquelas persoas que acrediten un interese lexítimo e soliciten o acceso ao expediente completo en cuestión.
 • Fins estatísticos.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, se é o caso, os do seu representante, conservaranse indefinidamente no Rexistro de Patentes aos fins de publicidade rexistral.

Os restantes datos de carácter persoal que poidan ser solicitados nos distintos procedementos seguidos ante o OEPM (NIF, teléfono, fax e correo electrónico) conservaranse, como mínimo, durante toda a vida legal do dereito de propiedade industrial de que se trate.

Os prazos mínimos de conservación dos datos serán os seguintes:

 

Modalidade

Prazo mínimo de conservación

Patentes

20 anos dende a data de presentación da solicitude de rexistro.

Modelos de utilidade

10 anos desde a data de presentación da solicitude de rexistro

Certificados complementarios de protección

5 anos despois da caducidade da patente básica.

Topografías de produtos semiconductores

10 anos dende a primeira explotación comercial ou dende a data de presentación da solicitude de rexistro.

Que nos lexitima para tratar os seus datos persoais?

A OPM ten dereito ao tratamento dos datos persoais descritos anteriormente en virtude das seguintes normativas:

 • Artigo 2 da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre a creación do Organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial».
 • Artigos 9 e 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Artigos 2, 37, 41, 42, 43, 46, 79, 143, 145 e a Disposición adicional quinta da Lei 24/2015, do 24 de xullo, sobre patentes.
 • Os artigos 4 e 11 da Lei 11/1988 do 3 de maio, de protección xurídica de Topografías dos Produtos Semicondutores

A quen lle serán comunicados os seus datos persoais?

O seu nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, no seu caso, os do seu representante, serán comunicados a diferentes organizacións internacionais co fin de que se incorporen a bases de datos de propiedade industrial de carácter divulgativo. En concreto, estes datos persoais serán comunicados á Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) e á Oficina Europea de Patentes (OPE).

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos na OEPM obtéñense do propio interesado.

No caso de patentes europeas ou solicitudes internacionais para patentes PCT que designasen a España, recibimos os seus datos persoais de rexistro (nome, apelidos, nacionalidade e enderezo postal, así como, se é o caso, os do seu representante) por parte da Oficina Europea de Patentes (OEP) ou da Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), segundo corresponda.

Cales son os seus dereitos cando nos proporciona os teus datos?

Os dereitos que lle asisten de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos (en diante RXPD) son os seguintes:

 • Dereito a obter confirmación sobre se na OEPM se están tratando ou non datos persoais que lle concirnen, así como a acceder a eses datos persoais.
 • Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos, especificando a que datos se refire e a corrección a realizar. Deberá acompañar, cando sexa necesario, a documentación acreditativa da inexactitude ou do carácter incompleto dos datos obxecto do tratamento.
 • Dereito a solicitar a eliminación daqueles datos persoais subministrados á OEPM que non fosen inscritos no Rexistro de Patentes, sempre que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 17 do RXPD. Mentres a solicitude de supresión non se formule, a OEPM conservará eses datos. 
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos datos persoais en determinadas circunstancias, nese caso só se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento de datos persoais por parte da OEPM en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, agás que impere un interese lexítimo acreditado

Perante quen pode reclamar polo tratamento dos seus datos persoais?

Pode exercitar os seus dereitos directamente ou a través dun representante debidamente acreditado, enviando unha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico, ao enderezo protecciondedatos@oepm.es.

No caso de que considere que se está vulnerando o seu dereito á protección de datos persoais ou que non estea satisfeito co tratamento dos seus datos persoais, pode presentar unha reclamación perante a Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).