Protección de Datos Persoais (Signos Distintivos)


Responsable: O Responsable do tratamento dos datos persoais é a Oficina Española de Patentes e Marcas, O.A. (en diante, OEPM), con enderezo en Paseo de la Castellana 75, 28046 Madrid. Pode contactar connosco chamando ao teléfono 902 157 530 / 910 780 780 ou a través do correo electrónico protecciondedatos@oepm.es.

Delegado de protección de datos: Pode contactar co responsable de protección de datos en protecciondedatos@oepm.es.

Finalidade: O tratamento dos datos persoais que vostede proporcionou no formulario correspondente será o seguinte, segundo os datos persoais facilitados:

 1. O seu nome e apelidos, NIF, número de teléfono, enderezo postal e enderezo de correo electrónico, así como os do seu representante, serán tratados co fin de identificar a súa identidade e tramitar o correspondente expediente administrativo, incluídos os fins de notificación e de contacto.
 2. Os datos correspondentes ao seu nome, apelidos e enderezo postal, así como, se é o caso, os do seu representante, inscribiranse no Rexistro de marcas e non se poderán eliminar por interese público. Estes datos serán tratados co fin de dar a coñecer e informar sobre a situación rexistral do expediente administrativo; para o que se publicarán na base de datos CEO titularidade da OEPM e poderán ser consultados presencialmente ou a través de medios telemáticos de conformidade co establecido no artigo 30 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas e a disposición adicional quinta da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de Patentes.
 3. O seu nome, apelidos e enderezo postal e, no seu caso, os do seu representante, tamén se publicarán no Boletín Oficial de Propiedade Industrial (en diante, BOPI) en versión electrónica, de libre acceso e consulta.
 4. Os restantes datos persoais facilitados á OEPM que non se inscriban no Rexistro de marcas conservaranse namentres non se solicite a súa supresión por parte do interesado.

Lexitimación: A OEPM está lexitimada para o tratamento dos datos persoais descritos anteriormente en virtude da seguinte normativa:

 • Artigo 2 da Lei 17/1975, do 2 de maio, sobre a creación do Organismo autónomo «Rexistro da Propiedade Industrial».
 • Artigos 9 e 66.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Artigos 1, 18, 20, 22, 29, 32 e 50 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas.
 • A disposición adicional quinta da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de Patentes.

Destinatarios: Para que se poidan incorporar en bases de datos de propiedade industrial de carácter divulgativo, os datos relativos ao nome, apelidos e enderezo postal poderán ser cedidos, entre outras, ás seguintes organizacións internacionais dedicadas á Propiedade Industrial: a Organización mundial da Propiedade intelectual (OMPI) e a Oficina de propiedade intelectual da Unión Europea (EUIPO). Polo tanto, a OEPM comunicará estes datos ás citadas organizacións internacionais.

Así mesmo, como xa se indicou no epígrafe Finalidade, os datos publicaranse no Boletín Oficial de Propiedade Industrial, en versión electrónica, de libre acceso e consulta.

Dereitos: Os dereitos que lle asisten de acordo co Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos (en diante RXPD) son os seguintes:

 • Dereito a obter confirmación sobre se na OEPM se están tratando ou non datos persoais que lle concirnen, así como a acceder a eses datos persoais.
 • Dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos, especificando a que datos se refire e a corrección a realizar. Deberá acompañar, cando sexa necesario, a documentación acreditativa da inexactitude ou do carácter incompleto dos datos obxecto do tratamento.
 • Dereito a solicitar a supresión daqueles datos persoais facilitados á OEPM durante a tramitación do expediente administrativo e que non fosen inscritos no Rexistro de marcas, sempre que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 17 do RXPD. Mentres a solicitude de supresión non se formule, a OEPM conservará eses datos. 
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos datos persoais en determinadas circunstancias, nese caso só se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento de datos persoais por parte da OEPM en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, agás que impere un interese lexítimo acreditado
 • Dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos (aepd.es), especialmente cando considera que os seus dereitos non foron atendidos ou que non se cumpriron nos prazos previstos.

Todos estes dereitos poderán ser exercidos directamente polo interesado ou por medio de representante debidamente acreditado, a través dunha solicitude dirixida á OEPM, preferiblemente por correo electrónico ao enderezo: protecciondedatos@oepm.es.