Plan estratéxico da OEPM 2021-2024


Plan_Estrategico_2021_2024

O Plan Estratéxico da OEPM 2021-2024 (en diante PE 2021-2024) é a carta de presentación da OEPM como organización nacional e internacional de propiedade industrial, e proporciona o plan de acción necesario para a consecución dos cinco obxectivos xerais establecidos no mesmo, e así permitir o cumprimento da misión e o alcance da visión da oficina.

O noso PE 2021-2024 está deseñado para que a OEPM contribúa ao desenvolvemento económico sostible e ao progreso tecnolóxico da sociedade española, promovendo a innovación, a creatividade e o coñecemento nos sectores públicos e privados, mediante un uso estratéxico e intelixente da Propiedade Industrial.  Todo isto, sendo unha oficina útil e proactiva, próxima aos usuarios, con especialistas comprometidos, excelente no seu funcionamento, á vangarda dos servizos e da tecnoloxía, así como aberta á cooperación e recoñecida internacionalmente.

O noso PE 2021-2024 desenvolveuse de xeito colaborativo, coa participación de todos os departamentos da OEPM e as achegas das partes interesadas e do público en xeral, que fixeron posible obter un Plan que reforza a organización, permitíndolle aproveitar as oportunidades da contorna, preparándoa para facer fronte ás dificultades e imprevistos, e asegurando sempre a calidade dos seus servizos.

O Plan centrouse nos seguintes 5 obxectivos xerais que, á súa vez, se dividen en 14 estratexias e, estas estratexias, nun total de 51 proxectos:

  • Obxectivo 1. Promover un uso estratéxico da Propiedade Industrial (3 estratexias e 13 proxectos).
  • Obxectivo 2. Favorecer a investigación, o desenvolvemento e a transferencia de tecnoloxía (3 estratexias e 8 proxectos).
  • Obxectivo 3. Contribuír á gobernanza internacional multinivel da
    Propiedade Industrial
    (2 estratexias e 7 proxectos).
  • Obxectivo 4. Impulsar a loita contra a falsificación e a vulneración dos dereitos de Propiedade Industrial (2 estratexias e 8 proxectos).
  • Obxectivo 5. Avanzar cara a unha OEPM máis centrada nas persoas, sostible, dixital, innovadora, transparente e eficaz (4 estratexias e 15 proxectos).

O PE 2021-2024 irase implantando a través dos correspondentes Plans Operativos Anuais (POA), onde se recollerán os proxectos e as actividades concretas que se executarán no ano en curso e os resultados ou efectos específicos a acadar.