Solicitudes internacionais PCT


Respecto das solicitudes internacionais PCT, a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) foi informada de que os solicitantes están a recibir requirimentos de pagamento que non foron emitidos por este organismo público español, nin tampouco pola Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI), axencia especializada das Nacións Unidas en materia de propiedade intelectual. Os devanditos requirimentos non oficiais utilizan nomes e logotipos que poden levar a confusión sobre a súa orixe. Calquera que for a xustificación dos devanditos requirimentos, non teñen relación ningunha coa OEPM na súa actuación como Oficina receptora PCT ou Administración Internacional de Busca e Exame Preliminar Internacionais. Na páxina web da OMPI poden consultarse exemplos dos mencionados requirimentos extraoficiais.