Solicitudes de patentes europeas e as patentes europeas


Respecto das solicitudes de patentes europeas e as patentes europeas, a Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) foi informada de que os solicitantes están a recibir requirimentos de pagamento que non foron emitidos por este organismo público español, nin tampouco pola Oficina Europea de patentes (OEP), organismo internacional europeo competente para a concesión de patentes europeas. Os devanditos requirimentos non oficiais utilizan nomes e logotipos que poden levar a confusión sobre a súa orixe. Calquera que sexa a xustificación dos devanditos requirimentos, non teñen relación ningunha coa OEPM na súa actuación respecto das solicitudes e as patentes europeas. Na páxina web da OEP poden consultarse exemplos dos mencionados requirimentos extraoficiais