Aula de Propiedad Industrial


Promoción de iniciativas que conduzan ao mellor coñecemento da propiedade industrial.

A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) ten entre as súas funcións a promoción de iniciativas que conduzan ao mellor coñecemento da propiedade industrial. Para levar a cabo esta función a Oficina traballa con institucións educativas e organizacións que fomentan e difunden a importancia que ten a propiedade industrial para a actividade empresarial.

A OEPM ofrece xornadas, cursos e seminarios de sensibilización sobre todos os aspectos da propiedade industrial, a establecementos educativos, parques tecnolóxicos, centros tecnolóxicos, oficinas de transferencia de tecnoloxía, centros de documentación e outros.