Perfil do Contratante


Nesta sección poderá consultar datos e informacións referentes á actividade contractual da OEPM. Tamén poderá descargar os Pregos de Prescricións Técnicas e Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares dos procedementos nos que desexe participar.