El procediment de concessió


La Llei de patents de 2015 estableix un únic procediment de concessió de patents: amb “Informe sobre l’estat de la tècnica” seguit d’un “examen previ”. Posteriorment, s’obre un nou procediment d’oposició contra la concessió de la patent. . Tanmateix, com ja s’ha indicat, el procediment no garanteix la validesa de la patent –qüestió que, en cas de ser debatuda, s’ha de resoldre als tribunals–, malgrat que es duu a terme una publicació de l’Informe sobre l’estat de la tècnica, acompanyat d’una opinió escrita, que indicarà els antecedents existents que puguin afectar la novetat i l’activitat inventiva de la invenció.

Per als models d’utilitat, la Llei de patents de 2015 estableix un únic procediment de concessió amb crida a oposicions abans de la concessió.

Etapes del procediment de concessió

Atorgament de data de presentació i admissió a tràmit

L’atorgament de la data de presentació de la sol·licitud es produeix quan es lliura la documentació següent:

  • Una indicació expressa o implícita que els elements estan destinats a constituir una sol·licitud de patent
  • Indicacions que permetin establir la identitat del sol·licitant o que permetin que l’oficina hi estableixi contacte
  • Una part que, a primera vista, sembli constituir una descripció presentada en qualsevol idioma

A fi d’obtenir una data de presentació, una referència a una sol·licitud presentada anteriorment reemplaçarà la descripció i qualssevol dibuixos. Aquesta referència s’haurà d’efectuar en castellà, en el moment de presentar la sol·licitud. A més, s’haurà d’aportar una còpia i, si escau, una traducció al castellà de la sol·licitud anterior.

Dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud de patent a l’OEPM, s’examina si reuneix els requisits per poder atorgar una data de presentació. Si és així, la data de presentació serà la data inicial en què es va dipositar la sol·licitud. Si, al contrari, hi ha deficiències, aquestes es notifiquen al sol·licitant i s’atorga un termini de dos mesos per esmenar-la. Si no es fa, la sol·licitud es considerarà desistida. Si s’esmenen els defectes detectats, la data de presentació queda modificada, i passa a ser la data en què hagi presentat la nova documentació.

Quan la descripció estigui redactada en un idioma diferent del castellà, el sol·licitant haurà d’aportar una traducció al castellà que podrà presentar en el termini de dos mesos des del dipòsit de la sol·licitud o en el termini de dos mesos comptadors a partir de la data en què l’OEPM efectuï el requeriment per a la seva aportació durant l’examen d’ofici, aplicant el termini que expiri més tard.

Al mateix temps que s’examinen els requisits per obtenir data de presentació, es comprova si s’han abonat la taxa de dipòsit i la de petició de l’Informe sobre l’estat de la tècnica. En el supòsit que no s’haguessin abonat les taxes o s’haguessin abonat en quantia insuficient, es requerirà al sol·licitant que en el termini d’un mes realitzi l’abonament corresponent. En cas contrari, la sol·licitud de patent es considerarà desistida, però no perdrà la data de presentació atorgada.

Examen d’ofici de la sol·licitud

Una vegada adjudicada la data de presentació, es procedeix a l’examen d’ofici de la sol·licitud conforme als requisits formals establerts en la Llei i el seu Reglament d’execució. Si hi ha algun defecte, l’OEPM ho comunica al sol·licitant perquè en el termini de dos mesos l’esmeni. Si el sol·licitant no ho fa, es denega la patent.

Realització de l’IET i l’opinió escrita

Atès que la taxa per l’Informe sobre l’estat de la tècnica s’abona des de l’inici, l’OEPM pot realitzar-lo gairebé de manera immediata. Ara bé, si la falta de claredat o coherència impedís realitzar en tot o en part l’elaboració de l’informe, es notificarà al sol·licitant perquè esmeni, en el termini de dos mesos, els defectes, faci les al·legacions que consideri oportunes o precisi l’objecte de la cerca; en cas contrari, es denegarà la patent. Una vegada efectuat l’IET, es donarà trasllat al sol·licitant de l’informe amb indicació de com pot accedir a tots els documents que s’hi esmenten. L’informe va acompanyat d’una opinió escrita, preliminar i sense compromís, sobre si la invenció objecte de la sol·licitud compleix els requisits de patentabilitat, en particular, si amb referència als resultats de la cerca la invenció sembla ser nova, implica activitat inventiva i és susceptible d’aplicació industrial.

Publicació de la sol·licitud i de l’IET

Transcorreguts divuit mesos des de la data de presentació (o de prioritat, si escau), l’OEPM posa a disposició del públic la sol·licitud de patent, amb l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI) i, simultàniament, publica un fullet amb el contingut íntegre de la sol·licitud de patent juntament amb l’IET. L’opinió escrita es posarà a disposició del públic.

Observacions de tercers

A partir de la publicació de la sol·licitud de patent i fins al moment anterior a l’acabament de l’examen substantiu, qualsevol persona pot formular observacions, degudament raonades i documentades, sobre la patentabilitat de la invenció. Les observacions es traslladen al sol·licitant, que podrà fer al·legacions si ho considera oportú. Cal destacar que les observacions no interrompen la tramitació de la sol·licitud.

Petició de l’examen substantiu

La petició d’examen substantiu es podrà presentar des del moment del dipòsit de la sol·licitud i fins abans que transcorri el termini de tres mesos comptats des de la publicació de l’Informe sobre l’estat de la tècnica. La petició no es considerarà realitzada fins que no s’hagi efectuat el pagament de la taxa d’examen. En el cas que la petició i el pagament no es realitzin en el termini prescrit, la sol·licitud de patent es considerarà retirada.

Fins que no acabi el termini per demanar l’examen substantiu, el sol·licitant pot presentar un nou joc de reivindicacions modificades, a fi d’obviar les possibles objeccions de falta de novetat i activitat inventiva que es poden deduir de l’IET i de l’opinió escrita. Cal tenir en compte que aquesta modificació no es pot referir a elements que no hagin estat objecte de cerca i no pot suposar una ampliació del contingut de la sol·licitud.

Examen substantiu i resolució

Transcorregut el termini per sol·licitar l’examen substantiu, l’OEPM l’inicia. Si de l’examen no resulta la falta de cap requisit, es concedirà la patent sol·licitada.

En el supòsit que sí que s’apreciessin motius que impedissin en tot o en part la concessió de la patent, aquests es comuniquen al sol·licitant perquè en el termini de dos mesos contesti a les objeccions o modifiqui, si ho considera oportú, les reivindicacions. Si el sol·licitant no realitza cap acte per obviar les objeccions, la patent serà denegada. En els altres casos, l’OEPM resoldrà una vegada rebuda la contestació del sol·licitant.

Ara bé, si malgrat les al·legacions o modificacions aportades pel sol·licitant l’OEPM considera que persisteixen motius que impedeixen en tot o en part la concessió de la patent, aquests es comuniquen al sol·licitant i se li donen nous terminis de dos mesos per corregir la sol·licitud o formular al·legacions.  Posteriorment, l’OEPM ha de resoldre definitivament sobre la concessió o denegació de la patent.

En cas que es concedeixi la patent, es publicarà la concessió al BOPI i s’emetrà un fullet amb la patent tal com ha estat concedida. En l’anunci de la concessió al BOPI s’inclourà la menció que aquesta s’ha realitzat amb examen substantiu de la novetat i l’activitat inventiva de la invenció que constitueix el seu objecte.

Igualment cal recordar que, perquè una patent continuï en vigor fins als vint anys a partir de la data de presentació, que és la durada temporal del monopoli, el titular haurà de fer front a unes taxes anuals de manteniment.

Procediment d’oposició

Dins dels sis mesos següents a la publicació de la concessió, qualsevol persona podrà oposar-se a la concessió. L’oposició ha de ser motivada, acompanyada dels corresponents documents probatoris i implica el pagament de la taxa d’oposició. Els motius d’oposició poden ser:

  • a) La invenció reivindicada no reuneix algun dels requisits de patentabilitat
  • b) La seva descripció no és prou clara i completa perquè un expert en la matèria pugui executar-la
  • c) L’objecte de la patent concedida excedeix del contingut de la sol·licitud tal com va ser presentada

Un cop admès a tràmit l’escrit d’oposició, es comunica al titular de la patent que presenti, en el termini de tres mesos, les seves al·legacions i modifiqui, si ho considera oportú, les reivindicacions. L’OEPM trasllada a cada oponent les al·legacions i propostes de modificació presentades pel titular, i els concedeix un tràmit de rèplica de dos mesos.

Una vegada rebuda la rèplica per part dels oponents, l’OEPM ha de resoldre considerant en tot o en part les oposicions presentades, quan es presenti algun dels motius d’oposició, o desestimant-les en cas contrari. No obstant això, quan malgrat les modificacions o al·legacions aportades pel titular persisteixin motius que impedeixin en tot o en part el manteniment de la patent, s’atorgarà al titular almenys un nou termini d’un mes per esmenar el defecte o per presentar noves al·legacions, abans de resoldre amb caràcter definitiu sobre l’oposició plantejada.

Després del procediment, l’OEPM pot resoldre revocant la patent, mantenint la concessió de la patent o mantenint la concessió de la patent però de manera modificada.