Avís legal


L'adreça www.oepm.es és titularitat de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

L'OEPM no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i de les informacions contingudes en aquest portal web en relació amb la presa de decisions sobre l'inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius. En particular, la informació i els continguts d'aquest portal no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració General de l'Estat, ni assumirà l'OEPM cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els seus documents administratius i la seva publicació electrònica en aquestes pàgines.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques és el responsable del tractament de les dades personals recollides en els serveis de bústies i subscripcions d'aquest portal. Aquestes dades s'utilitzaran només per a la prestació d'aquests serveis. En virtut de la regulació per a la millora de la qualitat de l'Administració pública, l'Oficina podrà realitzar enquestes de satisfacció utilitzant aquestes dades.  La legitimació per a aquest tractament es basa en el consentiment del sol·licitant d'aquests serveis. Sense aquest consentiment no es podran oferir els esmentats serveis.  Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment. Per exercir els drets de protecció de dades personals cal enviar un missatge a protecciondedatos@oepm.es.  La política de l'Oficina en matèria de protecció de dades es pot consultar a https://www.oepm.es/es/protecciondatos.html

L'OEPM no es responsabilitza de les respostes que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té un caràcter merament informatiu, i en cap cas no en podrà derivar cap efecte jurídic vinculant, d'acord amb l'Art. 4 b) del Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els Serveis d'Informació Administrativa i d'Atenció al Ciutadà.

L'OEPM es reserva el dret de realitzar canvis en el portal sense previ avís, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o modificar-ne el disseny. Així mateix, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles o enllaços inclosos en aquesta pàgina.

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda a les pàgines d'aquest portal tenen un caràcter merament informatiu, de manera que suggerim que es comprovi la vigència i l'exactitud de les dades a les fonts administratives oficials corresponents.

Pel que fa a la reutilització de la informació continguda en aquest portal, es regirà per les següents

CONDICIONS GENERALS DE REUTILITZACIÓ:

Aquestes condicions generals, disponibles amb caràcter permanent a “www.datos.gob.es/avisolegal", vincularan qualsevol agent reutilitzador pel simple fet d'utilitzar els documents sotmesos a elles.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que estan en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal esmentats a l'article 1.2 del Reial Decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constitueixi una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, de manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, de manera que comprèn qualsevol informació, en qualsevol suport material o electrònic així com en qualsevol forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloses també, com a conseqüència, les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, en el seu cas, corresponents a aquests documents, i s'autoritza la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tot el món i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Són d'aplicació les condicions generals següents per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

         1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

         2. Cal citar la font dels documents objecte de reutilització. Aquesta cita es podrà fer de la manera següent: “Origen de les dades: Oficina Espanyola de Patents i Marques”.

         3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de reutilització, sempre que estigués inclosa en el document original.

         4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que l'OEPM, titular de la informació reutilitzada, participa, patrocina o recolza la reutilització que es porti a terme.

         5. Cal conservar, no alterar ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables incloses, en el seu cas, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es portarà a terme per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, i els correspondrà en exclusiva respondre davant de tercers pels danys que se'n poguessin derivar.

L'OEPM no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o de les pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

L'OEPM no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador.

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, inclòs el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic".