Admissió i matrícula


Els candidats seran admesos a l'EQE si, en la data de l'examen, compleixen els requisits següents:

Titulació

Els candidats han de tenir una titulació superior científica o tècnica; per exemple, en biologia, bioquímica, química, electrònica, enginyeria, farmàcia, física, etc.

En el cas de no tenir la titulació esmentada, poden ser admesos aquells aspirants que tinguin experiència demostrable d'un mínim de tres anys en el camp de les patents.

Vegeu més avall a Descàrregues: “Regulation on the European qualifying examination for professional representatives“, pàgines 18-21.

Activitat professional

Els candidats han d'haver treballat almenys durant tres anys sota la supervisió d'un representant professional o com a empleat o ajudant d'un empleat que s'ocupi d'assumptes relacionats amb patents en una empresa establerta en un dels Estats contractants. Aquest període de tres anys s'ampliarà a un total de sis per a aquells candidats que no estiguin en possessió d'una titulació superior.

El període de formació pràctica obligatòria és molt important, ja que gran part dels coneixements que necessita un Agent Europeu de Patents s'assoleixen al llarg d'aquest període. Durant aquest període els candidats han de participar en una àmplia gamma d'activitats relacionades amb patents i sol·licituds de patent.

Només es tindran en compte els períodes d'activitat professional completats després d'haver-se obtingut la titulació exigida. El període de formació pràctica s'ha d'haver completat en la data de l'examen.

Els examinadors de l'OEP podran inscriure's en l'EQE si han exercit les funcions d'examinador durant almenys quatre anys.

Terminis

L'EQE se celebra una vegada l'any, normalment el mes de març. En el Butlletí Oficial de l'OEP de l'any precedent es publica un avís que indica les dates de l'examen i la data límit per matricular-se.

Taxa d'examen

La quantia de la taxa depèn del nombre de proves en les quals es matriculi el candidat i el nombre de vegades que ja s'hagi presentat a l'EQE. La taxa bàsica és de 130 EUR per a l'EQE de 2011.

Proves en les quals pot matricular-se el candidat

  • Totes les proves, en la primera convocatòria, o
  • proves A i B, com a primer mòdul, en la primera convocatòria, i proves C i D, com a segon mòdul, en una convocatòria posterior dins de les tres convocatòries d'exàmens següents
  • Suposat que torni a presentar-se, a totes les proves que no hagi aprovat o només a algunes, a elecció del candidat. El candidat que suspengui una o més proves, s'hi pot tornar a presentar tantes vegades com sigui necessari.