Instrucció per la qual s'introdueixen els formularis normalitzats a Internet


Instrucció de 24 de març de 1998, de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, per la qual s'introdueixen els formularis normalitzats a la pàgina que té a Internet.

L'article 70.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que les administracions han d'establir models i sistemes normalitzats de sol·licituds quan es tracti de procediments que impliquin la resolució nombrosa d'una sèrie de procediments; aquests models han d'estar a disposició dels ciutadans.

En l'àmbit de la propietat industrial, l'article 3 del Reglament per a l'execució de la Llei de patents aprovat per Reial decret 2245/1986, de 10 d'octubre, i l'article 2.1 del Reglament per a l'execució de la Llei de marques, aprovat per Reial decret 645/1990, de 18 de maig, preveuen la utilització d'impresos normalitzats.

D'altra banda, l'article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula la incorporació de mitjans tècnics al desenvolupament de l'activitat de les administracions públiques, de la qual se n'impulsarà l'ús. Aquest article està desenvolupat pel Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, que regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat.

La disponibilitat d'una pàgina a Internet per part d'aquesta OEPM permet emplenar els formularis normalitzats a través d'aquest mitjà.

En virtut del que s'ha exposat, disposo:

  • Que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques podrà introduir a la pàgina que té a Internet els formularis normalitzats que s'utilitzen en els diferents procediments administratius.
  • Que l'Oficina Espanyola de Patents i Marques admetrà, només en suport paper, els formularis obtinguts de la pàgina que té a Internet amb les especificitats que indiqui. La qualitat d'impressió ha de ser similar a la dels formularis en paper propi de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Per a tota la resta es sotmetran al règim general dels impresos.
  • El que es disposa en els dos apartats anteriors no afecta la presentació d'impresos en suport de paper que es continuaran admetent com fins ara.

Aquesta instrucció es publicarà al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial, i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 31 de març de 1998