Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Conflictes entre noms comercials i marques

El registre de noms de domini es regeix per la seva pròpia legislació nacional i internacional (en funció del tipus de domini) i no és competència de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Els conflictes que entre ambdues modalitats poguessin sorgir s'han de dirimir davant d'Organismes Internacionals d'Arbitratge o davant dels Tribunals.

Informació genèrica sobre la qüestió (extret de la pàgina del Registre de la Propietat Intel•lectual):

COM ES RESOLEN ELS CONFLICTES ENTRE DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL, DENOMINACIONS SOCIALS I NOMS DE DOMINI?

Té transcendència la prioritat en el temps del signe corresponent

A) Marca o nom comercial prioritari en el temps: el titular registral pot iniciar accions davant els Tribunals de Justícia enfront del que hagi adoptat posteriorment aquest mateix nom o un altre de confusible com a denominació social per a activitats mercantils iguals o similars, i sol•licitar, entre altres mesures, el cessament per part de la societat demandada en la utilització d'aquest distintiu (art. 34.3.d. Llei de marques) i la modificació de la seva denominació social. A més els òrgans registrals competents per a l'atorgament o verificació de denominacions de persones jurídiques denegaran el nom o raó social sol•licitat si coincidís o pogués originar confusió amb una marca o nom comercial notoris o reanomenats en els termes que resulten de la Llei de marques, tret d'autorització del titular de la marca o nom comercial (disposició addicional catorzena de la Llei de marques).

Davant qui utilitzi aquest distintiu com a nom de domini, juntament amb la possibilitat d'acudir als Tribunals de Justícia (art. 34.3.f. Llei de marques), pot fer ús dels procediments administratius de verificació i cancel•lació davant Red.es si el nom de domini en qüestió incorre en alguna de les causes previstes a aquest efecte.

B) Denominació social anterior: una entitat que tingui degudament inscrita la seva denominació social podrà oposar-se en la via administrativa davant tota pretensió, per part d'un tercer, d'inscripció de la seva denominació social com a marca o com a nom comercial si concorren els requisits establerts a l'art. 9.1.d de la Llei de marques, i igualment podrà acudir als Tribunals de Justícia per sol•licitar la nul•litat de la inscripció esmentada. També podrà fer valer els seus drets davant qui inscrigui la seva denominació social com a nom de domini en els termes descrits a l'apartat A).

C) Nom de domini anterior: qui tingui el seu nom de domini degudament inscrit podrà acudir davant els Tribunals de Justícia enfront de qui inscrigui aquest nom com a marca, nom comercial o denominació social, invocant la legislació sobre competència deslleial, l'existència de mala fe (art. 51.1.b Llei de marques) i qualsevol altre motiu en què fundi el seu dret. Aquest tipus d'accions judicials té especial dificultat.
 

< Tornar a la llista de resultats