Què és la Propietat Industrial?


Què és la propietat industrial i què es pot protegir?

 

Gràcies a la propietat industrial s'obtenen uns drets d'exclusiva sobre determinades creacions immaterials que es protegeixen com a veritables drets de propietat.

A Espanya, hi ha diversos tipus de drets de propietat industrial:

- Dissenys industrials: protegeixen l'aparença externa dels productes

- Marques i noms comercials (signes distintius): protegeixen combinacions gràfiques i/o denominatives que ajuden a distingir uns productes o uns serveis del mercat d'altres de similars, oferts per altres agents econòmics.

- Patents i models d'utilitat: protegeixen invencions consistents en productes i procediments susceptibles de reproducció i reiteració amb finalitats industrials.

- Topografies de semiconductors: protegeixen l'esquema o el traçat de les diferents capes i elements que formen un circuit integrat, la seva disposició tridimensional i les seves interconnexions, és a dir, allò que, en definitiva, constitueix la seva "topografia".

 

Per a cadascun d'aquests drets hi ha una legislació aplicable, els textos bàsics de la qual són els següents:

- Patents i models. Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents

- Signes distintius. Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques

- Dissenys industrials. Llei 20/2003, de 7 de juliol, de Protecció Jurídica del Disseny Industrial

- Topografies de semiconductors. Llei 11/1988, de 3 de maig, de Protecció Jurídica de les Topografies dels Productes Semiconductors

Els drets de propietat industrial permeten que la persona que els ostenta pugui decidir qui pot usar-los i com pot usar-los.

Aquests drets s'atorguen a partir d'un procediment que duu a terme l'organisme competent (a Espanya, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques) i la seva protecció s'estén a tot el territori nacional.

Més informació