Dissenys Industrials


Per a la protecció jurídica de les creacions de forma, l'OEPM concedeix Dissenys Industrials.

QUÈ ÉS UN DISSENY INDUSTRIAL?

Un Disseny Industrial atorga al seu titular un dret exclusiu (a utilitzar-lo i a prohibir la seva utilització per tercers sense el seu consentiment), sobre l'aparença de la totalitat o d'una part d'un producte, que es derivi de les característiques de, en particular, les línies, contorns, colors, forma, textura o materials del producte per si mateix o de la seva ornamentació. Els dissenys podran ser bidimensionals o tridimensionals.

La durada de la protecció conferida pels Dissenys Industrials és de cinc anys comptats des de la data de presentació de la sol·licitud de registre, i podrà renovar-se per un o més períodes successius de cinc anys fins un màxim de vint-i-cinc anys computats des de l'esmentada data.

Veure Llei 20/2003 de 7 de juliol, de Protecció Jurídica del Disseny Industrial i el seu Reglament d'execució.