Dissenys Internacionals


Què és el Registre Internacional de Dissenys Industrials?

El Disseny Internacional s'emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per a països que estan integrats a l'Arranjament de L'Haia que comprèn les Actes de 1934, 1960, 1967, Protocol de Ginebra de 1975 i l'Acta de Ginebra de 1999.

També podrà sol·licitar-se un Registre Internacional per protegir-lo a la Unió Europea per aquesta via (veure llista de membres de l'Arranjament de L'Haia a la pàgina de l'OMPI: http://www.wipo.int/hague/es/members/index.html. No pot utilitzar-se el sistema per protegir els dissenys internacionals a altres països no membres.

Avantatges del sistema

Amb l'Arranjament de L'Haia s'aconsegueix la simplificació i unificació d'una sèrie de tràmits com serien l'examen formal i la publicació, per tal d'obtenir a cada un dels països designats un registre amb els mateixos drets i obligacions que si es tractés d'un disseny nacional.

Amb una única sol·licitud, en un únic idioma i pagant una única taxa en francs suïssos es pot obtenir protecció a multitud de països. A més aquesta protecció es pot ampliar posteriorment a altres països membres del sistema en qualsevol moment per mitjà d'una sol·licitud d'extensió territorial. És també destacable que un Registre Internacional de Dissenys és més fàcil de gestionar que diversos dissenys nacionals, tant en cas de renovació com en canvis de titularitat o de representant. En resum, és més senzill obtenir protecció a altres països i també la gestió posterior de l'esmentada protecció.

Com se sol·licita un Registre de Disseny Internacional?

Poden sol·licitar un Registre de Disseny Internacional davant de l'OEPM les persones físiques o jurídiques que tinguin nacionalitat espanyola o tinguin el seu domicili a Espanya o tinguin un establiment industrial o comercial real i efectiu a Espanya.

En cas de fer-ho a través de l'OEPM, la sol·licitud d'un Registre de Disseny Internacional comporta una taxa de transmissió amb independència de les taxes que s'han d'abonar a l'Oficina Internacional.

Formularis de sol·licitud

Per presentar la sol·licitud de Disseny Internacional és necessari adjuntar un formulari (veure formularis a la pàgina OMPI http://www.wipo.int/hague/es/forms)

Si desitja veure les taxes relatives al registre ha de consultar la pàgina http://www.wipo.int/hague/es/fees

Durada de la protecció

El Registre Internacional tindrà un període de validesa inicial de cinc anys comptats a partir de la data del Registre Internacional. El registre podrà renovar-se per períodes addicionals de cinc anys fins a completar el període establert per cada legislació de cada Part Contractant Designada.

Més informació sobre el Registre de Disseny Internacional

http://www.wipo.int/treaties/es/registration/hague/