Invencions Industrials


Per a la protecció jurídica de les creacions de forma, l'OEPM concedeix Invencions Industrials

QUÈ ÉS UNA PATENT?

  • Una Patent és un títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva la invenció patentada, impedint a d'altres la seva fabricació, venda o utilització sense consentiment del titular. Com a contrapartida, la Patent es posa a disposició del públic per a general coneixement.
  • El dret atorgat per una Patent no és tant el de la fabricació, l'oferiment al mercat i la utilització de l'objecte de la Patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i singularment, "el dret d'excloure a altres" de la fabricació, utilització o introducció del producte o procediment patentat al comerç.
  • La Patent pot referir-se a un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o millora dels mateixos.
  • La durada de la Patent és de vint anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Per mantenir-la en vigor és precís pagar taxes anuals a partir de la seva concessió.
  • Veure Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents

QUÈ ÉS UN MODEL D'UTILITAT?

  • El Model d'Utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu que les protegides per Patents, consistents, per exemple, en donar a un objecte una configuració o estructura de què es derivi alguna utilitat o avantatge pràctic.
  • El dispositiu, instrument o eina protegible pel Model d'Utilitat es caracteritza per la seva "utilitat" i "practicitat" i no per la seva "estètica" com ocorre al disseny industrial.
  • L'abast de la protecció d'un Model d'Utilitat és similar al conferit per la Patent.
  • La durada del Model d'Utilitat és de deu anys des de la presentació de la sol·licitud. Per al manteniment del dret és precís el pagament de taxes anuals.
  • Veure Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents