Marca internacional


Què és la marca internacional?

La marca internacional s'enquadra en un sistema de registre de marques per a països que estan integrats al Sistema de Madrid, i comprèn dos tractats internacionals, l'Arranjament de Madrid i el Protocol de Madrid.

No és una marca que sigui registrable a tot el món, sinó únicament als països integrats al Sistema de Madrid que en l'actualitat són 80, ja sigui formant part de l'Arranjament, del Protocol o dels dos. També pot sol·licitar-se una marca per protegir-la a la Unió Europea per aquesta via (veure llista de països membres a la pàgina de l'OMPI: http://www.wipo.int/madrid/es/members/index.html). No pot utilitzar-se el sistema per protegir la marca a altres països no membres.

Avantatges del sistema

Amb el Sistema de Madrid s'aconsegueix la simplificació i unificació d'una sèrie de tràmits com serien l'examen formal i la publicació, per tal d'obtenir a cada un dels països designats un registre amb els mateixos drets i obligacions que si es tractés d'una marca nacional.

Amb una única sol·licitud, en un únic idioma i pagant una única taxa en francs suïssos es pot obtenir protecció en multitud de països (veure taxes a la pàgina OMPI http://www.wipo.int/madrid/es/fees). A més aquesta protecció es pot ampliar posteriorment a altres països membres del sistema en qualsevol moment per mitjà d'una sol·licitud d'extensió territorial. És també destacable que la marca internacional és més fàcil de gestionar que diverses marques nacionals, ja que serà objecte d'una única renovació (el registre internacional té una durada de 10 anys renovable cada 10 anys) i també serà mes fàcil registrar canvis de titularitat, representant o limitacions als productes o serveis.

En resum, és més senzill obtenir protecció a altres països i també la gestió posterior de l'esmentada protecció.

Com se sol·licita una marca internacional?

Poden sol·licitar una marca internacional davant de l'OEPM les persones físiques o jurídiques que tinguin nacionalitat espanyola o tinguin el seu domicili a Espanya o tinguin un establiment industrial o comercial real i efectiu a Espanya.

Per poder sol·licitar una marca internacional davant de l'OEPM és obligatori tenir una marca nacional espanyola amb les següents particularitats:

  • per designar països part al Protocol n'hi ha prou amb una sol·licitud de base espanyola, és a dir, tenir merament sol·licitada una marca a Espanya
  • per designar països part a l'Arranjament és necessari que la marca espanyola estigui ja registrada (concedida).

La marca internacional ha de tenir idèntic titular, idèntic distintiu i idèntics productes o serveis que estiguin inclosos entre els sol·licitats o concedits a la marca nacional.

Les sol·licituds internacionals s'han de presentar sempre a través de l'OEPM, que és qui ha d'acreditar aquests extrems.

La sol·licitud d'una marca internacional comporta una taxa nacional amb independència de les taxes que s'han d'abonar a l'Oficina Internacional.

Formularis de la sol·licitud

Per presentar la sol·licitud de Marca internacional és necessari adjuntar els formularis establerts MM1, MM2, MM3 (veure formularis a la pàgina OMPI http://www.wipo.int/madrid/es/forms)

Procediment de registre

El procediment de registre d'una marca internacional implica tres fases:

  • Una primera, davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques com a oficina d'origen, en què es rep la sol·licitud i es fa un primer examen formal en el qual es comprova que totes les dades sol·licitades coincideixen amb els de la marca nacional que li serveix de base i remet la sol·licitud a OMPI
  • La segona, davant de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), en la qual es fa un examen formal i es publica la marca ja amb número internacional, a la gaseta OMPI de Marques Internacionals.
  • Una tercera, davant de l'Oficina Nacional de cada país sol·licitat, que rep la designació de l'OMPI, (ja que el registre internacional té a cada país els mateixos efectes que una sol·licitud nacional de l'esmentat país) i que decideix, conforme a la seva legislació nacional, si s’ha de concedir o no la marca internacional amb designació en aquest país.

Durada de la protecció

La marca internacional es registra per un període de 10 anys. El registre podrà renovar-se indefinidament per períodes successius de 10 anys.

Més informació sobre la marca internacional

http://www.wipo.int/madrid/es