Beneficis de protegir signes distintius, invencions i dissenys


A continuació us exposem els beneficis de protegir les marques i les invencions.

Per què s'han de protegir les marques?

Si bé la majoria de les empreses comprèn l'interès que té l'ús de les marques per diferenciar els seus productes dels competidors, no totes són conscients de com n'és d'important protegir-les a través del registre.

El registre d'una marca atorga a l'empresa el dret exclusiu a impedir que tercers comercialitzin productes idèntics o similars amb la mateixa marca o utilitzant una marca tan similar que pugui crear confusió.

Si l'empresa no registra la marca, les inversions que faci en la comercialització d'un producte poden resultar infructuoses ja que els seus rivals podrien utilitzar la mateixa marca o una de tan similar que pugui confondre's per comercialitzar productes idèntics o similars. Si un competidor adopta una marca similar o idèntica, els consumidors podrien comprar per error el producte del competidor. Això no solament disminuiria els guanys de l'empresa i confondria els clients, sinó que danyaria la seva reputació i imatge, especialment si els productes rivals són de qualitat inferior.

Donat el valor de les marques i la importància que una marca pot tenir per a l'èxit d'un producte al mercat, és crucial assegurar-se que està registrada al mercat o els mercats pertinents.

A més, pot concedir-se una llicència sobre la marca a altres empreses, cosa que representaria una font addicional d'ingressos. Les marques també poden ser objecte d'acords de franquícia.

Una marca que té bona reputació entre els consumidors també pot emprar-se per obtenir finançament d'institucions financeres, que cada vegada són més conscients que l'èxit comercial de les empreses depèn molt de les marques.

Les marques:

- garanteixen que els consumidors distingeixin els productes

- permeten a les empreses diferenciar els seus productes

- són un instrument de comercialització i permeten projectar la imatge i la reputació d'una empresa

- poden ser objecte de concessió de llicències i proporcionar una font directa d'ingressos a través de regalies

- representen un factor determinant en els acords de franquícia

- poden ser importants actius comercials

- inciten les empreses a invertir en el manteniment o la millora de la qualitat del producte

- poden ser útils per obtenir finançament.

Per què cal protegir els dissenys industrials?

Un disseny industrial afegeix valor al producte, el fa més atractiu i vistós als clients i pot fins i tot convertir-se en el principal motiu de compra del producte. Per tant, la protecció dels dissenys valuosos sol ser una part fonamental de l'estratègia comercial de qualsevol dissenyador o fabricant.

En protegir un disseny industrial mitjançant el registre en una oficina de propietat industrial (PI) d'àmbit nacional o regional, el titular obté els drets exclusius d'impedir-ne la reproducció o l'imitació no autoritzada per part de tercers. Es tracta d'una pràctica que respon a la lògica empresarial, ja que millora la competitivitat d'una empresa i sol aportar guanys addicionals mitjançant una o algunes de les formes que s'indiquen a continuació.

- En registrar un disseny s'adquireix el dret d'impedir-ne la reproducció o l'imitació per part de la competència, amb la qual cosa s'enforteix la posició competitiva.

- El registre d'un disseny valuós contribueix a obtenir un millor rendiment del capital invertit en crear i comercialitzar el producte i, per tant, suposa una millora dels beneficis.

- Els dissenys industrials són actius empresarials que poden incrementar el valor comercial d'una empresa i els seus productes. Com més èxit té un disseny, més gran és el seu valor comercial per a l'empresa.

- Un disseny protegit pot cedir-se també (o vendre's) a d'altres mitjançant la concessió d'una llicència i el pagament d'una quantitat determinada. Això li permet accedir a mercats inabordables d'una altra manera.

- El registre dels dissenys industrials fomenta la competència lleial i les pràctiques comercials honrades, la qual cosa, al seu torn, promou la producció d'una àmplia diversitat de productes atractius per la seva forma.

Raons per protegir els dissenys industrials:

- Per impedir que els copiïn

- Política de l'empresa

- Per avançar-se a la competència

- Qüestió de prestigi

- Per evitar que pensin que estic copiant

Raons per patentar els invencions:

- Una sòlida posició al mercat i un avantatge competitiu. Una patent concedeix al seu titular el dret exclusiu d'impedir que altres utilitzin comercialment la invenció patentada, i és redueix d'aquesta manera la incertesa, el risc i la competència d'imitadors.

- Augment dels beneficis i millor rendiment de les inversions. Si la vostra empresa ha invertit una quantitat important de temps i diners en R+D, la protecció per patent de les invencions resultants contribuirà a recuperar els despeses i a obtenir un major rendiment de les inversions.

- Ingressos addicionals procedents de la concessió d'una llicència sobre la patent o de la seva cessió. Com a titular d'una patent, podeu cedir sota llicència els vostres drets sobre la invenció a d'altres a canvi de sumis fixes i/o regalies, a fi de generar ingressos addicionals per a l'empresa.

- Accés a la tecnologia mitjançant la concessió de llicències creuades. Si la vostra empresa està interessada en tecnologia que és propietat d'altres podeu utilitzar les patents de les quals és titular la vostra pròpia empresa per negociar acords de concessió de llicències creuades.

- Accés a nous mercats. La cessió de patents sota llicència a d'altres pot proporcionar accés a nous mercats, que d'una altra manera serien inaccessibles. Per fer-ho, la invenció ha d'estar protegida també als mercats estrangers corresponents.

- Reducció dels riscs d'infracció. A obtenir la protecció per patent, podeu impedir que d'altres patentin la mateixa invenció, i reduir també els riscs d'infringir els drets d'altres a comercialitzar els vostres productes. Si bé una patent no proporciona per si mateixa la "llibertat d'ús" de la invenció, sí que impedeix que d'altres patentin invencions similars o idèntiques i proporciona una indicació que la invenció que heu patentat és nova i significativament diferent de l'"estat de la tècnica”.

- Augment de la capacitat d'obtenir finançament a un tipus d'interès raonable. La titularitat de patents (o la llicència per utilitzar els patents detingudes per altres) pot augmentar la vostra capacitat per obtenir capital per posar un producte al mercat.

- Posseir una patent augmenta notablement la vostra capacitat de prendre mesures legals amb èxit contra els que copiïn o imitin la vostra invenció protegida.

- Donar una imatge positiva a la vostra empresa. Algunes empreses esmenten o enumeren les seves patents als anuncis a fi de projectar al públic una imatge innovadora. Font: Guies sobre la propietat industrial per a PIME (OEPM-OMPI).