La protecció de dades personals a l'OEPM


El delegat de protecció de dades del Ministeri d'Indústria Comerç i Turisme, i per tant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, és Francisco José Nozal Millán, adscrit a la Subsecretaria del Departament.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) com a responsable del tractament de les dades personals en l'exercici de les seves competències ajusta la seva activitat a la normativa de protecció de dades personals. Per a qualsevol qüestió o dubte sobre la nostra política de protecció de dades pot posar-se en contacte amb l'OEPM a Paseo de la Castellana 75 Madrid, o per correu electrònic a protecciondedatos@oepm.es

L'OEPM com a registre de propietat industrial (signes distintius, invencions i dissenys), en la seva activitat de tramitació de les sol·licituds de registre, recull dades que, en el cas de persones físiques, poden correspondre amb dades personals. Aquestes dades són les registrals que s'han de fer públiques: nom i adreça postal del sol·licitant, titular i/o representant, i les dades de contacte i notificació que s'utilitzaran per a la finalitat de tramitació.

També pot recollir dades personals quan siguin necessàries per a la tramitació de subvencions i en la gestió d'iniciatives emmarcades en la finalitat de difusió de la informació tecnològica i de propagació del coneixement de la propietat industrial.  

Necessàriament es recullen en els procediments selectius, tant per a personal funcionari com per a l'accés a la condició d'agent de la propietat industrial. La gestió de recursos humans requereix que l'OEPM tracti les dades dels seus empleats sempre respectant els principis de la normativa de protecció de dades.

Les principals bases jurídiques per a la tramitació de les seves dades en el desenvolupament de les funcions de l'OEPM són:

Llei 17/2001 de marques, de 7 de desembre; Llei 24/2015 de patents, de 24 de juliol; Llei 20/2003 de protecció jurídica del disseny industrial, de 7 de juliol.

Llei 38/2003 general de subvencions, de 17 de novembre.

Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic, de 16 de novembre.

Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de 9 de desembre.

Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, d'1 d'octubre; i Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, d'1 d'octubre.

Estatut de la funció pública (Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic)

Per a la finalitat de millora dels seus serveis l'OEPM elaborarà enquestes de satisfacció seguint el que preveu el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat

En matèria pressupostària i de contractació, les dades de caràcter personal seran tractades per l'OEPM i incorporades als sistemes necessaris per a aquest tractament, la finalitat del qual és la tramitació dels expedients d'ingressos i despeses derivats de l'execució del seu pressupost, i la formalització, el desenvolupament i l'execució de contractes. Aquesta finalitat es basa en el compliment de les obligacions legals de l'Oficina. Les dades de caràcter personal es comunicaran a entitats financeres, Agència Estatal d'Administració Tributària, Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Tribunal de Comptes. En el cas dels licitadors i els signants de contractes amb l'OEPM, s'inclouran en la Plataforma de Contractació de l'Estat i el Registre Públic de Contractes.

En els procediments que no tenen base jurídica la legitimació de l'OEPM per tractar les seves dades personals és el consentiment de l'interessat. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment, però si les dades són necessàries per continuar oferint un servei l'OEPM no podrà continuar amb aquest servei.

A més del dret a retirar el consentiment quan la legitimació sigui el consentiment, podrà exercir la resta de drets establerts per la normativa de protecció de dades dirigint-se a l'OEPM, a la bústia protecciondedatos@oepm.es, a més dels mitjans que estableix la Llei de procediment administratiu i també mitjançant comunicació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es. En particular, si vostè considera que no s'han atès els seus drets en els terminis prescrits.   

Per a una gestió adequada, les reclamacions no s'han d'incloure en els tràmits administratius de l'oficina ja que en quedaria compromès el correcte seguiment pel fet de tenir els seus propis calendaris procedimentals. L'oficina considerarà la recepció d'aquestes reclamacions des del moment en què es rebin a Protecció de Dades.   L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, oposició, limitació del tractament, rectificació, supressió i el dret a la portabilitat de les dades.

L'OEPM, en la seva funció de registre, publica les seves resolucions al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial (BOPI). El nom i adreça del titular de drets es publica al butlletí. Si no desitja que es publiqui la seva adreça, li recomanem que utilitzi una adreça empresarial.  En el cas de les invencions, aquestes reben la publicitat efectiva mitjançant la seva publicació en format de fullet que conté el nom i adreça del titular.

L'OEPM, en el marc de la seva activitat, intercanvia dades registrals amb altres oficines nacionals i amb oficines internacionals de propietat industrial (OMPI, EUIPO, OEP).

La Llei general de subvencions en determina la publicitat. 

Els expedients dels títols públics es posen a disposició de tercers perquè hi accedeixin. L'OEPM determina els documents que no són públics. Si vol que un document presentat no sigui accessible a tercers, ho pot sol·licitar a l'OEPM de forma raonada. L'OEPM valorarà quan la confidencialitat sol·licitada pel titular de les dades és compatible amb la publicitat registral que requereix el sistema de propietat industrial.

L'activitat de l'OEPM dona lloc a informació que, pel seu interès, és objecte de tractament estadístic. Aquest tractament ulterior és d'utilitat per a la comunitat innovadora i, per això, s'ofereixen serveis estadístics de diferent naturalesa. Entre aquests serveis s'ofereixen relacions dels sol·licitants més actius i els títols emesos als sol·licitants seleccionats.

L'OEPM aplica mesures tècniques disponibles per limitar l'efecte de la publicitat registral quan la finalitat de la publicitat ho permeti. En particular, l'OEPM limita l'accés dels robots que indexen internet als butlletins de propietat industrial i a la informació relativa a procediments selectius.

L'accés a la informació reutilitzable que contingui dades personals, com el nom i l'adreça, només es pot fer mitjançant registre previ. El tractament d'aquestes dades està sotmès a la normativa vigent sense que el seu caràcter públic limiti els drets del titular i, per això, només es pot fer o bé mitjançant consentiment del titular de les dades o bé en virtut d'un interès legítim del responsable del tractament.    

Protecció de dades en signes distintius

Protecció de dades en invencions

Protecció de dades en dissenys

Protecció de dades en recursos

Protecció de dades en procediments de Secretaria General (sol·licitud d'ajudes, devolució d'ingressos indeguts, sol·licitud de propòsit general, presentació de poders generals, declaració responsable per a la inscripció en el registre especial d'agents de la propietat industrial i inici de l'exercici de la professió d'agent de la propietat industrial persona física, sol·licitud de modificacions de dades d'agents i mandataris)

PREGUNTES FREQÜENTS

Registre d'activitats de tractament de dades personals