Condicions del servei


A Espanya tenen efectes les marques nacionals, les marcas de la Unión Europea (amb efectes en tots els Estats membres de la Unió Europea) i les marques internacionals que hagin designat Espanya.

Mitjançant aquest servei de recerca podrà obtenir les marques nacionals i internacionals, noms comercials i rètols d'establiment en vigor que compleixen les condicions de la recerca, en les dues opcions de Simple i Avançada.

En la recerca Simple es recuperaran totes les marques, noms comercials i rètols la denominació dels quals contingui la cadena de caràcters introduïda.

En la recerca Avançada es pot distingir entre que la cadena d'interrogació estigui continguda en, coincideixi amb o sigui el començament de la denominació buscada, a més d'escollir la modalitat i seleccionar les classes de Niça de productes i serveis per als quals s'han registrat els signes que es volen recuperar. Especialment per al cas de signes exclusivament gràfics (sense denominació), s'ofereix la possibilitat de buscar també per les classes de Viena d'elements figuratius.

A la mateixa pàgina es poden consultar aquestes dues classificacions internacionals per recuperar els números corresponents als termes introduïts, productes i serveis o elements figuratius.

A la consulta numèrica es poden consultar també els expedients de signes distintius que ja no estan en vigor.

Les tres opcions de recerca són gratuïtes.

QUINES DADES FACILITA LA RECERCA?  

En primer terme s'indica el nombre total de signes recuperats, en les dues opcions de nacionals i internacionals, per a les classes elegides si procedeix i, a continuació, una relació de les sol·licituds o dels registres localitzats, ordenats de forma ascendent per modalitat registral i número d'expedient. No s'inclouran els registres denegats, anul·lats o caducats. De cada un dels registres o sol·licituds presentats s'indicarà:

  • La seva modalitat registral (marca = M; nom comercial = N; rètol d'establiment = R; marca internacional = H)
  • Número de sol·licitud o registre
  • Distintiu i tipus (denominatiu, denominatiu amb gràfic o només el gràfic).
  • Classes de la Classificació de Niça per a les quals es troben sol·licitats o registrats.

En segon terme, fent clic sobre la denominació de la marca, el nom comercial o el rètol, s'amplia la informació a les dades següents:

  • Denominació de la sol·licitud o registre.
  • Número de sol·licitud o registre
  • Titular registral de la sol·licitud o registre.
  • Tipus de distintiu.
  • Situació (en vigor o tramitació, amb indicació de l'últim tràmit rellevant a aquests efectes).
  • Data de la publicació al BOPI o de realització del tràmit rellevant indicat en l'apartat anterior.
  • Classes de Niça per a les quals ha estat sol·licitada o està registrada la marca.
  • Reproducció del distintiu en què consisteix la marca, quan no sigui estrictament denominatiu.
  •  Llista dels productes/serveis, ordenats per classes, per als quals ha estat sol·licitada o està registrada la marca en qüestió. En els supòsits de concessions parcials o limitacions de productes o serveis, s'indicaran les classes sol·licitades, les concedides, les denegades i les concedides limitadament amb indicació dels productes/serveis per als quals han estat concedides.

COM ES PODEN AMPLIAR LES DADES OBTINGUDES?  

Si, una vegada efectuada la recerca, i consultades les dades bàsiques de l'expedient, es volen conèixer totes les dades del registre de les sol·licituds o dels registres localitzats, pot obtenir aquesta informació a la pestanya “Recerca per núm. d'expedient” i a l'accés a "Situació d'expedients" ; també pot trucar al número de telèfon 902 157 530 o presentar-se a les oficines d'aquest organisme, amb seu al Pg. de la Castellana, 75, 28071 Madrid. L'obtenció (no impresa) d'aquestes dades és igualment gratuïta.

Per a qualsevol consulta pot dirigir-se a: informacion@oepm.es

Per obtenir informació respecte de la situació i les dades del registre de les marques comunitàries, haurà de consultar la pàgina web de l'Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/)