Pla Estratègic de l'OEPM 2021-2024


Plan_Estrategico_2021_2024

El Pla Estratègic de l'OEPM 2021-2024 (en endavant, PE 2021-2024) és la carta de presentació de l'OEPM com a organització nacional i internacional de propietat industrial, i proporciona el pla d'acció necessari per a la consecució dels cinc objectius generals que s’hi estableixen per tal de permetre el compliment de la Missió i l'abast de la Visió de l'oficina.

El nostre PE 2021-2024 està dissenyat perquè l'OEPM contribueixi al desenvolupament econòmic sostenible i al progrés tecnològic de la societat espanyola, tot promovent la innovació, la creativitat i el coneixement en els sectors públics i privats, mitjançant un ús estratègic i intel·ligent de la propietat industrial.  Som una oficina útil i proactiva, propera als usuaris, amb especialistes compromesos, excel·lent en el seu funcionament, a l'avantguarda dels serveis i de la tecnologia, així com oberta a la cooperació i reconeguda internacionalment.

El nostre PE 2021-2024 s'ha desenvolupat de manera col·laborativa, amb la participació de tots els departaments de l'OEPM i les aportacions de les parts interessades i el públic en general, i així hem pogut obtenir un Pla que reforça l'organització, li permet aprofitar les oportunitats de l'entorn, la prepara per fer front a les dificultats i imprevistos, i assegura sempre la qualitat dels seus serveis.

El Pla s'ha centrat en els següents 5 objectius generals que, al seu torn, es desglossen en 14 estratègies i, aquestes estratègies, en un total de 51 projectes:

  • Objectiu 1. Promoure un ús estratègic de la propietat industrial (3 estratègies i 13 projectes).
  • Objectiu 2. Afavorir la investigació, el desenvolupament i la transferència de tecnologia (3 estratègies i 8 projectes).
  • Objectiu 3. Contribuir a la governança internacional multinivell de la propietat industrial (2 estratègies i 7 projectes).
  • Objectiu 4. Impulsar la lluita contra la falsificació i la vulneració dels drets de propietat industrial (2 estratègies i 8 projectes).
  • Objectiu 5. Avançar cap a una OEPM més centrada en les persones, sostenible, digital, innovadora, transparent i eficaç (4 estratègies i 15 projectes).

El PE 2021-2024 s'implementarà a través dels corresponents Plans Operatius Anuals (POA), on es recolliran els projectes i les activitats concretes que s'executaran al llarg de l'any en curs, i els resultats o efectes específics que cal assolir.