Advertiment respecte a l'oferiment de determinats serveis legals per a suposades gestions de "Renovacions" de models d'utilitat.


En relació amb les consultes realitzades a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques sobre els escrits que determinats titulars de models d'utilitat estan rebent d'empreses que ofereixen serveis de gestió per a la suposada “renovació” de models d'utilitat, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques informa:

  • Que l'organisme competent per a la protecció i el registre de models d'utilitat a Espanya és l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).
  • Qualsevol comunicació de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques s'efectua sempre mitjançant un document degudament identificat amb l'escut institucional, el nom del Departament Ministerial al qual està adscrita (Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç) i el logo i la denominació oficial de l'OEPM.
  • Que no hi ha cap vinculació entre l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i aquestes societats, per la qual cosa, qualsevol pagament efectuat a les esmentades associacions no tindrà cap efecte davant de l'OEPM ni suposarà cap protecció addicional a la proporcionada en virtut del registre davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.
  • Que els models d'utilitat no poden ser renovats una vegada finalitzada la seva vida legal, que és d'un màxim de 10 anys improrrogables.
  • Els interessats han d'estudiar acuradament els documents que hagin rebut en aquest sentit abans d'efectuar cap pagament, a l'efecte de garantir que contracten productes o serveis del seu interès.

Per a qualsevol dubte o aclariment que es necessiti sobre la situació jurídica d'un dret de propietat industrial, l'OEPM posa a la disposició de l'interessat les vies d'informació següents: servei d'atenció telefònica 902 15 75 30, consulta a l'adreça informacion@oepm.es, així com presencialment a la seu de l'organisme (Passeig de la Castellana, 75, 28071 Madrid).