Galdera ohikoenak

Ohiko galderen bilatzailea

< Itzuli emaitzen zerrendara

Bilaketaren emaitzak

Pertsona juridiko batek eskaera bat aurkezten badu, nork ordezka dezake?

Cando se realiza unha solicitude dun dereito de Propiedade Industrial o solicitante pode ser unha persoa/s física/s ou ben unha persoa xurídica.

Debe terse en conta que en nome das persoas xurídicas actúan as persoas físicas que, de acordo coas escrituras de constitución, os estatutos ou as leis, ostenten a representación das mesmas. Por exemplo, o administrador, conselleiro delegado, etc. Se é esta a persoa que asina, sinalarase na solicitude, dentro do apartado correspondente, que o solicitante non está representado. Pero se na solicitude se indica o nome desta persoa como representante deberá achegarse copia compulsada do documento público do nomeamento para o cargo.

No caso de que a solicitude a presente un representante que non é o representante legal e natural da sociedade, deberá achegarse unha autorización específica para esta representación a favor dunha persoa física.

< Itzuli emaitzen zerrendara